نویسنده = امیر علم بیگی
تعداد مقالات: 13
9. بررسی نقش ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه فناوری در بخش کشاورزی ایران

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 49-61

10.22059/ijaedr.2012.30445

امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ علی اسدی؛ بهروز زارعی


12. بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388

امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ سیدمحمد مقیمی