اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اسدی

استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

aasadiatut.ac.ir
02632205807

سردبیر

حمید موحد محمدی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی/دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

hmovahedatut.ac.ir
32246355

اعضای هیات تحریریه

حبیب الله سلامی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

hsalamiatut.ac.ir

غلامرضا پیکانی

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

peykaniatmailinator.com

ایرج صالح

دانشیار ، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

salehatmialinator.com

هوشنگ ایروانی

استاد مدیریت آموزشهای مستمر بزرگسالان دانشگاه تهران استاد، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

iravanihooshatyahoo.com
026-32206824

یوسف حجازی

استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران استاد آموزش و ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

yhejaziatut.ac.ir

محمد بخشوده

استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس استاد دانشگاه شیراز

bakhshodehathotmail.com

باب الله حیاتی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

hayati-batmailinator.com

داریوش حیاتی

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

hayatiatmailinator.ac.ir

محمد چیذری

استاد ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشگاه تربیت مدرس استاد ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشگاه تربیت مدرس

mchizariatmodars.ac.ir

ناصر شاهنوشی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

shahnoushiatmialinator.com

عباس عرب مازار

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی،‌ دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،‌دانشگاه شهید بهشتی

arabmazaratmailinator.com

شاپور ظریفیان

دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی،‌دانشگاه تبریز دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

zarifianattabrizu.ac.ir

مدیر داخلی

امیر علم بیگی

ترویج کشاورزی استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

alambaigiatut.ac.ir
02632238293

کارشناس نشریه

معصومه کریمی رزکانی

کارشناس نشریه

ijaedratgmail.com
32246355