اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد حیدری

علوم خاک معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

ahaidariut.ac.ir
02632205807
0000-0001-8110-1003

h-index: 15  

سردبیر

حمید موحد محمدی

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

hmovahedut.ac.ir
32246355
0000-0003-3101-1848

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

حمید موحد محمدی

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ، دانشگاه تهران، کرج

hmovahedut.ac.ir
0000-0003-3101-1848

h-index: 7  

حبیب الله سلامی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

hsalamiut.ac.ir
0000-0002-6277-5843

غلامرضا پیکانی

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه، دانشگاه تهران

peykanimailinator.com

ایرج صالح

دانشیار ، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

salehmialinator.com

هوشنگ ایروانی

استاد مدیریت آموزشهای مستمر بزرگسالان دانشگاه تهران استاد، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

iravanihooshyahoo.com
026-32206824

یوسف حجازی

استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران استاد آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

yhejaziut.ac.ir

محمد بخشوده

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز استاد اقتصاد کشاورزی،دانشگاه شیراز

bakhshodehhotmail.com

باب الله حیاتی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

hayati-bmailinator.com

داریوش حیاتی

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

hayatimailinator.ac.ir

محمد چیذری

استاد ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشگاه تربیت مدرس استاد ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشگاه تربیت مدرس

mchizarimodars.ac.ir

ناصر شاهنوشی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

shahnoushimialinator.com

عباس عرب مازار

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی،‌ دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،‌دانشگاه شهید بهشتی

arabmazarmailinator.com

شاپور ظریفیان

دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی،‌دانشگاه تبریز دانشیارترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تبریز

zarifiantabrizu.ac.ir

مدیر داخلی

امیر علم بیگی

ترویج کشاورزی استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

alambaigiut.ac.ir
02632238293

اعضای هیات تحریریه

حسین آزادی

دکترای آموزش و ترویج کشاورزی و دکتری لندیوز دانشیار دانشگاه هامبورگ آلمان و دانشگاه گنت بلژیک

hossein.azadiugent.be
0000-0002-5108-1993

h-index: 37  

Bio

Dr. Hossein Azadi is a senior researcher at the socio-economic group (SEG) of the Department of Geography since 2010. His research focuses mainly on "Land and Food " policies in which he tries to understand the impacts of land governance, land tenure and property rights on agrarian change and food security using political economy theory and mixed-method (quantitative & qualitative) approach.

کارشناس نشریه

معصومه کریمی رزکانی

کارشناس نشریه

ijaedrgmail.com
32246355