واکاوی چالش‏های تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکترای آموزش کشاورزی

4 استاد یار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

10.22059/ijaedr.2023.357522.669209

چکیده

اگرچه پیشرفت‏های زیادی در زمینه آموزش عالی برای توسعه پایدار وجود داشته است، اما هنوز چالش‏های متعددی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد. از جمله این چالش‌ها، نیاز مؤسسات آموزش عالی به بهبود ادغام پایداری در برنامه‌های درسی، آموزشی و تحقیقات به شیوه کل‌نگر است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی چالش‏ها و محدودیت‏های تلفیق موضوعات پایداری در آموزش عالی دانشکده‏های کشاورزی و منابع طبیعی ایران بود. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون، روش نمونه‏گیری هدفمند و شیوه گردآوری داده‏ها، مصاحبه ساختاریافته با اساتید خبره پایداری بود که تا زمان دستیابی به اشباع مضمون انجام و سپس، با پشتیبانی نرم‏افزار Maxqdawin20 تحلیل شد. برای ارزیابی یافته‌های پژوهش از چهار معیار اعتباربخشی، انتقال‌پذیری، اتکاپدیری و تأیید‌پذیری استفاده شده است. نتایج تحلیل داده‌ها در فرآیند کدگذاری، به شناسایی 137 کد باز، منجر شد که در نهایت در قالب 24 مضمون محوری و سه مضمون فراگیر شامل چالش‏های شناختی، ‏فرهنگی و ساختاری دسته‏بندی شد. با توجه به نتایج حاصل، بیشتر چالش‌های دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی در تلفیق پایداری در بعد ساختاری است. در پایان رهیافت‌های عملی متناسب با یافته‌های پژوهش برای استفاده سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان آموزشی و اعضای هیئت علمی در فرایند برنامه‌ریزی درسی و آموزشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات