تحلیل ذی نفعان کلیدی در طراحی نظام مدیریت محیط زیست در واحدهای زراعی شرکت ‏های کشت و صنعت دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت­بندی ذی­نفعان کلیدی به­منظور طراحی نظام مدیریت محیط­زیست در واحدهای زراعی شرکت‏های کشت و صنعت دولتی ایران و با استفاده از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام پذیرفت. ابتــدا، بــا روش توصیفــی- تحلیلــی، مروری بــر ادبیــات موضــوع صورت گرفت. ســپس، با روش تحلیلــی- تطبیقی مضامین اصلی نظام مدیریت محیط­زیست (چرخه دمینگ) از میان نظریات اندیشــمندان شناســایی و استخراج شــدند. در ادامه، در فاز کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختارمند با 18 نفر از مدیران اجرایی شرکت‏های کشت و صنعت دولتی، شــاخص­های مطلــوب مضمون طراحی استخراج و مرحله اول تحلیل ذی‏نفعان (شناسایی ذی‏نفعان) انجام شد که به این منظور از روش نمونه­گیری غیراحتمالی گلوله برفی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از نرم‏افزار MAXQDA نسخه 2018، شاخص‏های مضمون طراحی در 13 شاخص: بازدارنده­ها، سیاستگزاری و برنامه­ریزی، شناسایی کنشگران کلیدی، الزامات نهادی، همکاری، تعامل و ارتباطات بین­سازمانی، توجه به اقتضائات محیطی، مداخلات بازار، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی، عوامل حمایتی و پشتیبانی، تسهیل‌کننده­ها، توسعه زیرساخت­ها، توسعه فناوری اطلاعات و تحقیق و توسعه دسته‏بندی شدند. در فاز کمی، با استفاده از پرسشنامه تحلیل ذی‏نفعان، میزان علاقه و قدرت 15 ذینفع شناسایی شده در فاز کیفی در 13 شاخص استخراج شده (بر اساس مدل فریمن) بررسی شد. به­منظور اولویت­بندی و تنظیم ماتریس ذینفعان از نرم‌افزار‏های Ucinet نسخه 6 (با هدف تنظیم شبکه‏های اجتماعی و تحلیل تناظر) و SPSS نسخه 18 (با هدف تنظیم ماتریس IPMA) استفاده شد. نتایج نشان دهنده تاثیرگذار بودن پنج ذی­نفع کلیدی مدیرعامل شرکت، مدیرعامل شرکت مادر، واحد محیط زیست هلدینگ، معاونت بخش کشاورزی و مدیر حفاظت صنعت و محیط­­زیست بود که دارای بیشترین درجه قدرت و علاقه در بین سایر ذی‏نفعان بودند.

کلیدواژه‌ها


 1. Abedi, Z., & Keyvani, E. (2007). Investigation of the pollution of sugar industries wastewater in Iran, Human & Environment, 4, 60-77. (In Farsi).
 2. Balzarova, M.A., & Castka, P. (2008). Underlying mechanisms in the maintenance of ISO 14001 environmental management system, Journal of Cleaner Production, 16, 1949-1957.
 3. Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder شnalysis: a review. Health Policy and Planning, 15(3), 239-246.
 4. Campos, L., Heizen, D.A., Verdinelli, M.A., & Miguel, P.A. (2015). Environmental performance indicators: a study on ISO 14001 certified Companies, Journal of Cleaner Production, 99, 286-296.
 5. Chew, S.C. (2002). World Ecological Degradation Alta Mira Press. Walnut Cree, Journal of Interdisciplinary History, 33(2), 276 – 276.
 6. Commission for Environmental Cooperation. (2016). Successful Practices of Environmental Management Systems in Small and Medium-Size Enterprises, available at: http://www.cec.org.
 7. Erdas, C., Fokaides, P.A., & Charalambous, C. (2015). Ecological footprint analysis based awareness creation for energyefficiency and climate change mitigation measures enhancing theenvironmental management system of Limassol port, Journal of Cleaner Production, 108, 716-724.
 8. Erlingsson, C., & Brysiewicz, P. (2017). A hands-on guide to doing content analysis, African Journal of Emergency Medicine, 7(3), 93–99.
 9. Eshaghi, S.R., Hejazi, Y., Rezvanfar, A., & Alambeigi, A. (2017). Logic analysis of the effects the dimensions of innovation and attitude on the behavior environmental the rural in relation to conservation technology, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(1), 79-92. (In Farsi).
 10. Faryadi, S. (2010). Environmental Management, Institute of Urban and Rural Management, Iran's Municipalities and village administrators. (In Farsi).
 11. Ferenhof, H.A., Vignochi, L., Selig, P.M., Lezana, A.G.R., & Campos, L.M. (2014). Environmental management systems in small and medium-sizedenterprises: an analysis and systematic review, Journal of Cleaner Production, 74, 44-53.
 12. Harrison, J.D., Smith, D.R., & Toney, A. (2004). Agriculture Environmental Management System, Conference Paper published Ottawa, Canada August, pp: 1-4.
 13. Hejazi, Y., & Eshaghi, S.R. (2014). Explaining rural people Environmental Behavior Based on the Theory of Planned Behavior: A Case from West Provinces of Iran, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(2), 257-267. (In Farsi).
 14. (2010). Sarasota, FL: IMAP influence of institutional pressures and the impact on environmental, Food and Beverage Industry Global Report.
 15. International Finance Corporation World Band Group (IFCWBG). (2014). Environmental and Social Management System Implementation Handbook” ESMS Implementation Handbook – Construction, Revision 2.2 June 4.
 16. Jowzi, S.A., & Jafarpour, J. (2013). Environmental Management, Iranian Agriculture Science, 1st Edition. (In Farsi).
 17. Kamali, Y. (2016). Methodological Study of Stakeholder Analysis and its Application in Public Policy-making, Journal of Management and Development Process, 28(4), 3-30. (In Farsi).
 18. Kanyimba, A.T., Richter, B.W., & Raath, S.P. (2014). The effectiveness of an environmental management systemin selected South African primary schools, Journal of Cleaner Production, 66, 479-488.
 19. Khalili, N.R., & Duecker, S. (2013). Application of multi-criteria decision analysis in design of sustainableenvironmental management system framework, Journal of Cleaner Production, 47, 188-198.
 20. Koochaki, A., & Khajeh Hosseini, M. (2008). Modern Agronomy, 1st Edition, Academic Center for Education, Culture and Research, Mashhad. (In Farsi).
 21. Menati Zadeh, M; Zamani, G., & Karami, E. (2014). Modeling farmers’ environmental behavior in Shiraz County by using Value-Belief-Norm theory, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(4), 613-624. (In Farsi).
 22. Miller, G.T. (1998). Living in the Environment: Principles, Connections, and Solutions. Wadsworth Pub. Belmont. California, performance, Journal of Environmental Management, 160, 45-56.
 23. Mohammadi, A., & Amiri, Y. (2013). Identify and explain the factors influencing the adoption of innovative information technology in government agencies Structural equation modeling approach, Journal of Information Technology Management, 5(4), 195-218. (In Farsi).
 24. Nazarian Aza, S. (2008). Establishment of the environmental management system based on the standard ISO14001:2004 in 21th District Municipality of Tehran, The Sixth International Management Conference, Ariana Research Group, Tehran. (In Farsi).
 25. Padilla-Bernal, L.E., Lara-Herrera, A., Rodríguez, A.V., & Loureiro, M.L. )2018(. Views on sustainability and the willingness to adopt an environmental management system in the Mexican vegetable sector, International Food and Agribusiness Management Review, 21(3), 423 – 436.
 26. Padilla-Bernal, L.E., Lara-Herrerab, A., Reyes-Rivasc, E., & González-Hernándezd, J.R. (2015). Assessing Environmental Management of Tomato Production under Protected Agriculture, International Food and Agribusiness Management Review, 18(3), 193-210.
 27. Palframan, L. (2010). The Integration of Environmental Impact Assessment and Environmental Management System: Experiences from the UK, IAIA10 Conference Proceedings, 6-11 April 2010.
 28. Phan, T.N., Baird, K. (2015). The comprehensiveness of environmental management systems: The influence of institutional pressures and the impact on environmental performance, Journal of Environmental Management, 160, 45-56.
 29. Rajabi, A., Shabanali Fami, H., & Pour Atashi, M. (2013). Investigating components of Accepting Organic Agricultural Products, as perceived by consumers (Case Study: Karaj County), Journal of Food Science and Technology, 38, 33-43. (In Farsi).
 30. Rogers, E. (2003). Diffusion of innovations, Free Press, a Division of Simon & Schuster, Inc., New York.
 31. Ryan, S., Broderick, K., Sneddon, Y., & Andrews, K. (2010). Australia's NRM Governance System. Foundations and Principles for Meeting Future Challenges, Australian Regional NRM Chairs: Canberra.
 32. Saghafi, F., Abbasi Shahkoh, K., & Keshtgari, E. (2014). Sustainable value creation framework on stakeholder management (case study: native operating system of Iran), Modiriat-E- Farda Journal, 13(39), 21-42. (In Farsi).
 33. Sarvestani, A. (2007). Views of nature and environmental ethics with emphasis on the Islamic perspective, Ethical Issues in Science and Technology, 2(59), 72.
 34. Savari, M., Shiri, N., & Shabanali Fami, H. (2012). Organic agriculture, a strategic approach to sustainable rural environment, 2nd Conference on Environmental Planning and Management, Tehran. (In Farsi).
 35. Sroufe, R. (2003). Effects of Environmental Management Systems on Environmental Management Practices and Operations, Production and Operations Management, 12(3), 416-431.
 36. Thakur, N. (2017). Organic Farming, Food Quality, and Human Health: A Trisection of Sustainability and a Move from Pesticides to Eco-friendly, Biofertilizers Probiotics in Agroecosystem, 491-515.
 37. Theodosiou, G., Stylos, N., & Koroneos, C. (2015). Integration of the environmental management aspect in theoptimization of the design and planning of energy systems, Journal of Cleaner Production, 106, 576-593.
 38. Wolska, L., & Namieśnik, J. (2007). Quality and Environmental Management Systems in Polish Shipbuilding Industry – Methods of Implementation, Polish Journal of Environmental Studies, 16(3), 459-465.