تحلیل محتوای تحول سازمانی در راستای استقرار نظام اطلاعات در سازمان شیلات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه تهران/ ایران

2 دبیر تخصصی و مدیر سامانه

3 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکترای آموزش کشاورزی

4 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکتری آموزش و ترویج کشاورزی

5 گروه ترویج دانشگاه تهران

چکیده

امروزه بزرگترین مساله‌ای که هر سازمان با آن روبرو می‌باشد مساله تحول و دگرگونی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تحول سازمانی در راستای استقرار نظام اطلاعات می‌باشد. از این‌رو، سعی بر آن است که چارچوبی به‌دست دهد تا به درک بهتر ماهیت، علل و بسترهای شکل‌گیری نظام اطلاعات در سازمان شیلات کمک کند. روش تحقیق تحلیل محتوا کیفی با رویکرد اکتشافی بود و از نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. بدین منظور با 22 نفر از خبرگان و کارشناسان مصاحبه عمیق انجام شد. در مجموع از 22 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از کارشناسان سازمان شیلات ایران، 3 نفر از اساتید گروه شیلات دانشگاه تهران و 5 نفر از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی تهران مصاحبه به‌ عمل آمد. تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزار MAXQDA12 انجام شد. نتایج تحلیل محتوا حاکی از آن است که 79 کد در 9 خرده مقوله شامل "نظارت و ارزیابی"، "سیاست مشارکتی"، "تدوین استراتژی"، "توسعه ظرفیت"، "تشکیلات سازمانی مناسب"، "سیاست‌های کلان"، "مسئولیت‌پذیری"، "مشوق‌های تغییر" و "شفاف‌سازی امور مالی و اداری" به عنوان مولفه‌های تحول سازمانی در راستای شکل‌گیری نظام اطلاعات در سازمان شیلات شناسایی شدند. نتایج می‌تواند مورد استفاده دست‌اندرکاران و ذینفعان، برنامه‌ریزان و سیاستگذارن تحول سازمانی و نظام اطلاعات قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها