داوران

نام نام خانوادگی رتبه علمی شناسه پژوهشگر (ORCID)  پست الکترونیکی veb of Sience
محمد قهرمان زاده دانشیار 0000-0003-0993-9244 ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/768737
عذرا جوانبخت استاد   o.javanbakht@urmia.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/47020366
محمد صادق ابراهیمی کوهبنه استادیار 0000-0003-3193-9726 ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/3692286  
مصطفی احمدوند استاد 0000-0001-8852-5861 mahmadvand@yu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/38853170
حسین یادآور استادیار 0000-0002-5377-9471 hosseinyadavar@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/3410519
عبدالکریم اسماعیلی دانشیار   esmaeili68@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/1587242
موسی اعظمی     aazamialireza@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/2196589
مرتضی اکبری دانشیار   mortezaakbari@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/1983693
محمدصادق اللهیاری دانشیار   msallahyari@hotmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/1556951
حمید امیرنژاد دانشیار 0000-0002-4307-1146 hamidamirnejad@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/3703068
وحیده انصاری استادیار 0000-0001-7400-8396 vansari@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/2515067
اصغر باقری     bagheri_a2001@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/2689736
محمد بخشوده استاد 0000-0001-8217-3535 bakhshoodeh@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/1858598
علی اکبر براتی استادیار 0000-0003-0375-2331 aabarati@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/1744129
مسعود بیژنی استادیار 0000-0003-2659-6386 bijanimasoud@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/46618   
محمدرضا پاکروان چروده دانشیار 0000-0002-1570-4954 pakravan.m@lu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/32970439
مهتاب پوراتشی دانشیار 0000-0002-8766-3709 mah.pouratashi@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/38855885
مرتضی تهامی پور زرندی استادیار   mortezatahamipour@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/38114533
داوود ثمری     drsamari@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/3023615
امید جمشیدی استادیار 0000-0002-0307-0173 jamshidi.omid65@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/2451483
رامتین جولایی استاد   r_joolaie@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/1883035
امیرحسین چیذری استادیار 0000-0002-6913-9575 chizari8000@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/2460814
شهلا چوبچیان دانشیار 0000-0003-2750-1094 shchoobchian@modares.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/2311318
باب اله حیاتی     b-hayati@tabrizu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/3926232
داریوش حیاتی استاد   hayati@shirazu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/2203543
مهدی حشمت الواعظین     mheshmat@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/38191122
جعفر حقیقت     haghighat@tabrizu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/667539
کوهسار خالدی     kohsark@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/48393269
محمدامین خراسانی استادیار 0000-0002-8591-8704 khorasani_ma@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/1562266
بهمن خسروی پور استاد 0000-0003-4898-1082 b.khosravipour@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/2108306
محمود دانشور کاخکی استاد 0000-0003-3063-3418 daneshvar_k@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/39329237
علی دریجانی استادیار   ali_darijani@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/32463040
قادر دشتی استاد   ghdashti@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/47772308
آرش دوراندیش دانشیار 0000-0001-7858-6644 adourandish@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/38108862
مجتبی رجب بیگی     rajabbaigi@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/34253680
مهدی رحیمیان دانشیار   rahimian.m@lu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/816632
فاطمه رزاقی استادیار 0000-0003-4299-9783 razzaghi.fatemeh@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/3723158
فرحناز رستمی دانشیار 0000-0002-2636-0894 fr304@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/2424875
امیررضا رضایی استادیار 0000-0002-5286-763X abrezaei@ut.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/2334842
روح اله رضایی استادیار 0000-0001-69968771 r_rezaei@znu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/1391642
ابراهیم زارع دانشیار   zare2970@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/46702901
منصور زیبایی   0000-0003-4633-0593 zibaei@shirazu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/465146
ناصر زمانی میاندشتی     zamanin58@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/901603
رضا مقدسی دانشیار 0000000225677144 r.moghaddasi@srbiau.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/1415686
رضا موحدی استاد 0000-0001-5210-028x r.movahedi@basu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/2190672
کریم نادری مهدیی استاد   knadery@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/37961445
بهاء الدین نجفی     banajafi@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/39622506
شهریار نصابیان دانشیار 0000-0002-0569-0739 nessabian@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/3728431
محمد رضا نظری استادیار 0000-0002-4201-6049 nazari_eco@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/2455978
امیر نعیمی استادیار 0000-0001-5423-7917 a.naeimi@znu.ac.ir https://www.webofscience.com/wos/author/record/511550
صدیقه هاشمی بناب استادیار   hashemibonab@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/3050372
مسعود همایونی فر دانشیار 0000-0003-1475-7832 homayounifar@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/1923546
مرجان واحدی   0000-0002-5266-3872 marjan.vahedi@yahoo.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/3562888
حجت ورمزیاری استادیار 0000-0002-5562-2523 varmazyari2007@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/2010859
هادی ویسی دانشیار   hveisi@gmail.com https://www.webofscience.com/wos/author/record/2808423
علی یوسفی     ayousefi@cc.iut.ac.ir  
الهام  فهام       https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAQ-6812-2020