تبیین مؤلفه های تأثیرگذار بر سلامت سازمانی نظام ترویج کشاورزی ایران: یک مطالعه کیفی( با استفاده از تئوری داده بنیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

منابع انسانی زیربنای یک نظام ترویج کشاورزی اثربخش هستند. همانا آنچه بر اهمیت نیروی انسانی ترویج کشاورزی می افزاید، تحولات مناسب در کشاورزان، شاغلین بخش کشاورزی و روستاییان است که توسط نیروی انسانی کارآزموده و مجرب محقق می شود. نظام ترویج کشاورزی ایران ضمن پاسخگویی به نیازهای موجود، باید خود را برای مدیریت مؤثر تحولات آتی نیز آماده سازد. پس لازم است که بسترهای تأثیرگذار بر روند بهبود مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار گیرند. یکی از مهم ترین موارد شکل دهنده این بستر، سلامت سازمانی کارکنان است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر سلامت سازمانی نظام ترویج کشاورزی ایران بود که با استفاده از یک رویکرد کیفی به انجام رسید. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیأت علمی رشته‌های مدیریت در دانشگاه های معتبر و مدیران ترویج در سطح وزارت جهاد کشاورزی (معاونت ترویج) و استان ها بود. در انجام نمونه گیری بر روش نمونه گیری نظری تأکید شد و نمونه ها به شکلی انتخاب شدند که به خلق نظریه کمک کنند. در این پژوهش 28 مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان و خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق صورت گرفت. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی و به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مقایسه ای مداوم استفاده شد و مؤلفه های استخراجی در شش طبقه شامل شایستگی مدیریتی، اهمیت منابع انسانی در سالم سازی سازمان، عوامل درون سازمانی، عوامل زمینه ای سالم سازی فضای کاری، رفتارهای سازنده سازمانی و پیامدهای سلامت سازمانی دسته بندی شد؛ سپس تفسیر هر یک از بخش ها و مفاهیم تشکیل دهنده، توصیه ها و پیشنهادات مناسب ارائه شد.

کلیدواژه‌ها