تحلیل شبکه سیاست گذاری در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی (مطالعه موردی حوزه آبخیز حبله رود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد یار گروه آموزش و ترویج دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکترای آموزش کشاورزی

چکیده

چکیده:
مدیریت منابع طبیعی در ایران از یک ساختار سلسله مراتبی تبعیت می کند که دارای مقیاس های متفاوتی در سطوح مختلف می باشد و در هر سطح دست اندرکاران مختلفی نقش آفرین می باشند.در راستای دستیابی به مدیریت مشارکتی سازگار کلیه دست اندرکاران سازمانی ضروریست به میزان انسجام موجود سازمانی و تحلیل دقیق از شبکه سیاست گذاری در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی دست یابیم.
این تحقیق با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی(SNA) به تحلیل انسجام سازمانی وشبکه سیاست گذاری در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی برای ۳۷ نهاد مرتبط با مدیریت مشارکتی منابع طبیعی در حوزه آبخیز حبله رود پرداخته است. نتایج نشان از آن داشت که مرکزیت بینابینی چهار نهاد سازمان جنگها، مراتع و آبخیزداری کشور ،حفاظت از محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور دارای قدرت کنترل و واسطه گری بالا می باشد. با توجه به نقش کلیدی نهاد هایی چون سازمان های مردم نهاد در امر آموزش، آگاهی و توانمند سازی جامعه محلی این مسئله از چالش های مهم پیش روی دستیابی به مدیریت مشارکتی در حوزه آبخیز حبله رود می باشد. همچنین نهادهایی مانند وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، باید دارای تعامل و ارتباط بالاتری با سایر سازمان های مرتبط در این زمینه باشند.

کلیدواژه‌ها