ارائه مدل ساختاری شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی- دانشگاه تهران- کرج- ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

از آن‌جایی که کشاورزی یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ جای خالی مطالعات کارآفرینی در زمینه کشاورزی و به ویژه در حیطه شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه که از آن به عنوان اصلی‌ترین و اولین گام در فرآیند کارآفرینی یاد می‌شود، ضرورت پرداختن به این موضوع را آشکار می‌کند. از این‌رو‌ پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی به تعداد 1350 واحد فعال در سال 1398 بودند که با معلوم بودن حجم جامعه، نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای با انتساب متناسب صورت گرفت و تعداد 209 تن به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش انتخاب نمونه‌ها با توجه به عدم وجود فهرست اطلاعات تولیدکنندگان به شکل در دسترس انجام گرفت. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات پنل متخصصان و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت که برای تمامی سازه‌ها بالاتر از 7/0 بوده و تأیید شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزار Smart pls تحلیل شدند. یافته‌‌های این مطالعه نشان داد، شبکه اجتماعی و سرمایه اجتماعی ضمن داشتن تأثیر مستقیم، مثبت و معنی‌دار بر خودکارآمدی کارآفرینانه، از راه همین سازه به طور غیرمستقیم تأثیر مثبت و معنی‌داری بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه دارد. همچنین، شبکه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تصور از خود و دانش پیشین با تأثیر مستقیم، مثبت و معنی‌دار بر هوشیاری کارآفرینانه باعث تأثیرگذاری غیرمستقیم، مثبت و معنی‌داری بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه هم شدند. علاوه بر این، خودکارآمدی کارآفرینانه و هوشیاری کارآفرینانه تأثیر مستقیم، مثبت و معنی‌داری بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه هم داشتند.

کلیدواژه‌ها