الگوی مفهومی پایداری معیشت زنان روستایی از دیدگاه کارشناسان و دست‌اندرکاران نهادی با استفاده از روش تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی،‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد یار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

بهبود و ارتقای معیشت زنان روستایی یکی از اهداف توسعه‌ای در هر کشوری قلمداد می‌شود. لذا پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل موثر بر پایداری معیشت زنان روستایی شهرستان شیراز بود. روش پژوهش تحلیل کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود و به روش نمونه‌گیری نظری 20 مصاحبه با کارشناسان و دست‌اندرکاران توسعه زنان روستایی استان انجام شد. تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار MAXQDA12 انجام شد. نتایج نشان داد، که 387 کد و 26 مفاهیم در قالب 8 مقوله محوری به نام عامل نوسانات هوا و اقلیم، منابع فردی، منابع اجتماعی و منابع مالی؛ تحقیقات، منابع فیزیکی، بازاررسانی، قانون و ظرفیت‌های نهادی به عنوان عوامل موثر بر ایجاد معیشت پایدار روستایی شناسایی و استخراج شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز روابط بین مقولات شناسایی و تبیین شد. با توجه به یافته‌ها، مشخص شد که توانمندسازی زنان روستایی بر تمام ابعاد معیشت پایدار آنها تاثیرگذار است. در نهایت، می‌توان گفت بر اساس پیشنهادهایی که بر مبنای نتایج راهکارهای دستیابی به معیشت‌پایدار زنان روستایی شهرستان شیراز ارائه شد می‌تواند مورد توجه سیاستگداران، برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران توسعه روستایی و پایداری معیشت زنان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات