تحلیل عوامل بیرونی موثر در توسعه کشت سبزی و صیفی سالم در محیط های کنترل شده از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی مورد مطالعه: استان های تهران و البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

به طور کلی یکی از عوامل موثر بر میزان توسعه کشاورزی در محیط های کنترل‌شده، عوامل موجود در محیط بیرونی است که از حوزه‌ی مدیریت فردی تولید کننده (محیط داخلی)، خارج هستند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل بیرونی موثر بر توسعه کشت سبزی و صیفی سالم در محیط‌های کنترل‌شده در استان های تهران و البرز بوده است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان متخصص در امر گلخانه داری در دو استان تهران و البرز بودند (74N=) که به شیوه ی سرشماری مورد پرسشگری قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده‌ها نیز پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط پنلی از متخصصان و پایایی آن به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد (797/0- 916/0). اطلاعات گردآوری شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS3 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد همه عوامل شناسایی شده که شامل نظام‌های پشتیبانی، ساختارها و رویه ها، فضای کسب و کار، تسهیلات مالی و مدیریتی و سیاست ها و قوانین، می‌باشند، بر توسعه کشت سبزی و صیفی سالم در محیط های کنترل شده  تأثیرگذار بودند. همچنین، با توجه به مقدار استاندارد بتا، می‌توان بیان داشت به ترتیب سه سازه نظام پشتیبانی، ساختارها و رویه‌ها و فضای کسب و کار بیشترین اثر و دو سازه سیاست ها و قوانین و تسهیلات مالی و مدیریتی سهم کمتری را در تبیین محیط بیرونی موثر بر تولید سبزی و صیفی در محیط‌های کنترل‌شده کشت داشته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از پیش نیازهای توسعه کشت در محیط‌های کنترل شده ارتقاء محیط نهادی است. به نظر می‌رسد بخش قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت‌های پشتیبانی نهادی در بخش خصوصی وجود دارد که می‌تواند ساماندهی و در قالب خدمات تعریف شده به متقاضیان ارایه گردد.
 
[1] معادل واژه محصول گواهی شده

کلیدواژه‌ها


 1. Albright, L. D., & de Villiers, D. S. (2008). Energy investments and CO2 emissions for fresh produce imported into New York State compared to the same crops grown locally. Final Report prepared for the New York State Energy Research and Development Authority, Cornell University, Ithaca,(NY), USA.
 2. (2015). Retrieved from http://www.ceaglobal.org/
 3. Asadi, A. Hosseini, M. Abdolahzadeh, Gh. &Ghareghani, A. (2009). Analysis of Factors hindering the development of greenhouse cultivations (case study: Esfahan province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research.40(1) (In Farsi)
 4. Asadi, A., Hosseini, S.M., Abdollahzade, GH & Ghareghani, A. (2009). Analysis the Factors Hindering of Greenhouse Grown’s Development. Journal of Agricultural Economics and Development. 40(1): 95105. (In Farsi)
 5. Barbosa, G. L., Gadelha, F. D. A., Kublik, N., Proctor, A., Reichelm, L., Weissinger, E., ... & Halden, R. U. (2015). Comparison of land, water, and energy requirements of lettuce grown using hydroponic vs. conventional agricultural methods. International journal of environmental research and public health, 12(6), 6879-6891
 6. Bayramoglu, Z., Gundogmus, E., & Tatlidil, F. F. (2010). The impact of EurepGAP requirements on farm income from greenhouse tomatoes in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 5(5), 348-355
 7. Bhanoo, S. N. (2014). Vertical Farms Will Be Big, But for Whom. Fast Company, Retrieved May, 4, 2016
 8. Daneshvar, V.&Alavi,N.(2007).The study of factors affecting technical efficiency of greenhouse owners of Cucumber grower (case study in the city of Jiroft) .6th Conference of Agriculture Economics.(In Farsi(
 9. Despommier, D. (2011). The vertical farm: controlled environment agriculture carried out in tall buildings would create greater food safety and security for large urban populations. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 6(2), 233-236
 10. Easterly, W., & Levine, R. (2003). Tropics, germs, and crops: how endowments influence economic development. Journal of monetary economics, 50(1), 3-39.
 11. Ebrahimi khosofi, Z.Ebrahimi khosofi,M. k., abasali, v., & abdolhosein, r. (2013). consequences of climate change on agriculture and food security. the first international conference on land ecology.(In Farsi)
 12. ,A. (2017). the future of the agriculture industry in control of technology. Retrieved from https://click.ir/1396/05/26/incredible-future-of-farming/
 13. Ford, C., Waibel, C., & Meter, K. (2009). Northlands winter greenhouse manual. Garden Goddess
 14. Hall, C. H. (2003). Issues affecting profitability of the nursery and greenhouse industry. University of Tennessee press.
 15. Harkess, R. (2003). Enhancing greenhouse profitability through improved materials handling and distribution. University of Delaware press. Retrieved from http://www.nraes.org/nra_order.taf
 16. Hassanien, R. H. E., Li, M., & Lin, W. D. (2016). Advanced applications of solar energy in agricultural greenhouses. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 989-1001.
 17. Jamshidi,O. Asadi,A. Motiee, N.(2015). Investigating the Strategies of Sustainability Development in Greenhouses of Alborz Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research .Volume 47, Issue 1, April 2016 Pages 181-196
 18. Jensen, M. H. (2001, April). Controlled Environment agriculture in deserts, tropics and temperate regions-A World Review. In International Symposium on Design and Environmental Control of Tropical and Subtropical Greenhouses 578 (pp. 19-25).
 19. Koevoets, I. T., Venema, J. H., & Elzenga, J. T. M., & Testerink, C.(2016). Roots Withstanding their Environment: Exploiting Root System Architecture Responses to Abiotic Stress to Improve Crop Tolerance. Frontiers in Plant Science, 7
 20. Mattson, N., Albright, L. D., de Villiers, D. A. V. I. D., Brechner, M. E. L. I. S. S. A., & Langhans, R. O. B. E. R. T. (2015). Top misconceptions about CEA. Inside Grower, 32-34.
 21. Ministry of Agricultural Jahad, Statistics of 2020, Volume II, available at https://mail.agri-jahad.ir/.(In Farsi)
 22. Naseri, M. s. A. (2017). Assessment of the islamic republic of IRAN’S policy on climate change. THE Socio Cultural strategy journal, 21(5), 21-48.(In Farsi)
 23. Nordey, T., Basset-Mens, C., De Bon, H., Martin, T., Déletré, E., Simon, S., ... & Malézieux, E. (2017). Protected cultivation of vegetable crops in sub-Saharan Africa: limits and prospects for smallholders. A review. Agronomy for sustainable development, 37(6), 1-20.
 24. Poisot, A.-S. (2007). Summary analysis of codes, guidelines, and standards related to Good Agricultural Practices. Background paper for the FAO Expert Consultation on a Good Agricultural Practice Approach, Rome, Italy, 10-12 November 2003. FAO GAP Working Papers Series (FAO).
 25. R Shamshiri, R., Kalantari, F., Ting, K. C., Thorp, K. R., Hameed, I. A., Weltzien, C., ... & Shad, Z. M. (2018). Advances in greenhouse automation and controlled environment agriculture: A transition to plant factories and urban agriculture.(In Farsi)
 26. Rad, E. b. (2017). The role of modern agricultural technology in food security. Retrieved from https://agronic.ir/post/691/
 27. Scott, N. R., Chen, H., & Schoen, R. (2016). Sustainable Global Food Supply. In W. S. Bainbridge & M. C. Roco (Eds.), Handbook of Science and Technology Convergence (pp. 651-668). Cham: Springer International Publishing.
 28. Sierra, L., Klonsky, K., Strochlic, R., Brodt, S., & Molinar, R. (2008). Factors associated with deregistration among organic farmers in California. Davis, CA: California Institute for Rural Studies
 29. Sobhani, S., Jamshidi, O., Norozi, A. (2018). The Effect of Knowledge, Attitudes and Satisfaction of Greenhouse owners Cooperative Members in Pakdasht County on Sustainability of Greenhouses. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(2), 293-309. doi: 10.22059/ijaedr.2017.238218.668463 (In Farsi)
 30. Specht, K., Siebert, R., Hartmann, I., Freisinger, U. B., Sawicka, M., Werner, A., ... & Dierich, A. (2014). Urban agriculture of the future: an overview of sustainability aspects of food production in and on buildings. Agriculture and human values, 31(1), 33-51
 31. Taub, D. R., Miller, B., & Allen, H. (2008). Effects of elevated CO2 on the protein concentration of food crops: a meta‐analysis. Global Change Biology, 14(3), 565-575
 32. Tyson, R. V., Treadwell, D. D., & Simonne, E. H. (2011). Opportunities and challenges to sustainability in aquaponic systems. HortTechnology, 21(1), 6-13
 33. Wortman, S. E., & Lovell, S. T. (2013). Environmental challenges threatening the growth of urban agriculture in the United States. Journal of environmental quality, 42(5), 1283-1294.