طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارشناسان میدانی ترویج کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/ دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی/ گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکتری آموزش و ترویج کشاورزی

3 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی/ گروه ترویج و آموزش کشاورزی

4 استاد یار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

5 دانشکده مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای رقابتی و پیچیده امروز اهمیت استفاده از نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد بر هیچ سازمانی پوشیده نیست. ترویج کشاورزی که به عنوان بازوی اصلی و اجرایی در بخش کشاورزی خدمات خود را به بهره برداران ارائه می‌دهد نیز از این امر مستثنی نیست. هدف کلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارشناسان میدانی ترویج کشاورزی (مروجان پهنه) ایران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده ها میدانی و از لحاظ ماهیت کمی می‌باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخت بوده و جامعه آماری، کارشناسان میدانی ترویج کشاورزی (مروجان پهنه) ایران است که تعداد آن ها 7567 نفر می‌باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول دنیل 465 نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 460 پرسشنامه تکمیل گردید. روایی پرسشنامه توسط استادان و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه پس از تکمیل آن توسط 17 نفر از خبرگان موسسه ترویج و آموزش کشاورزی ایران و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ (بالاتر از 7/0) تایید شد. الگوی تدوین شده در قالب 44 شاخص و در سه بعد رفتارها (20 شاخص)، شایستگی ها (11 شاخص) و نتایج (13 شاخص) طراحی گردید. به منظور بررسی و اندازه گیری مدل، روش تحلیل عاملی تاییدی و جهت وزن دهی شاخص ها نیز روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به کار برده شد. نتایج برازش مدل حاکی از آن بود که پس از اصلاح مدل و حذف 9 شاخص ساختار کلی الگوی ارائه شده قابل تایید بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات