بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذوقی‌پور، محمدحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گراوندی، شهپر [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • گراوندی، شهپر [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی
 • گراوندی، شهپر [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • گراوندی، شهپر [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه ترویج واموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • گیلان پور، امید [1] عضو هیات علمی/ موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی
 • گلباز، سیده شیرین [2] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • گلباز، مریم [1] دانش آموخته مدیریت کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • گلستانی، شهرام [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • گنجی، نیلوفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی،‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • گودرزی، سمیه [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • گودرزی، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

ل

م