تحلیل شبکه‌ی سرمایه‌های معیشتی حوزه آبخیز قزل اوزن در تاب­آوری در برابر تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/دانشکده کشاورزی / دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل شبکه‌های اعتماد و مشارکت در سرمایه‌های معیشتی بین بهره‌برداران (در راستای تاب-آوری در برابر تغییر اقلیم) انجام گرفته است. برای این منظور از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را بهره‌برداران پنج روستا واقع در شهرستان طارم استان زنجان تشکیل می‌دهند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل شبکه استفاده گردید. شاخص‌های شبکه در سطح خرد و کلان شامل: سنجه‌های تراکم و مرکزیت درجه و ... برای شبکه‌های مذکور استخراج گردید. براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شبکه‌ها‌ مشخص گردید، میزان تراکم در شبکه‌های اعتماد و مشارکت در سرمایه‌های معیشتی در راستای تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم بسیار پایین است؛ در این بین به ترتیب سرمایه انسانی و اجتماعی از جایگاه بالاتری و سرمایه‌ی مالی و فیزیکی از جایگاه پایین‌تری برخورداراند. در پایان پیشنهاد‌هایی بر پایه‌ی یافته‌های پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها