تحلیل محتوای عناصر مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای عناصر مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی انجام شد. این مطالعه با رویکرد استقرایی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شد. در این مطالعه با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند دیدگاه‌های فعالان استارت‌آپی در دو بخش خصوصی و دولتی تحلیل گردید. به منظور مدیریت و تحلیل داده‌ها از نرم افزار MAXQDA12 استفاده شد. به این صورت که ابتدا واحدهای معنایی از متن مصاحبه ها استخراج شد. سپس این واحدها بر اساس اشتراک مضامین مقوله بندی شدند و در نهایت مقوله‌ها بر اساس ارتباطی که با یکدیگر داشتند، در طبقات جداگانه ای به نام مضامین قرار گرفتند. مطابق یافته ها خرده مقوله "حرکت دانشگاه ها در مسیر اکوسیستم" از مولفه سرمایه انسانی، خرده مقوله "دسترسی به منابع مالی متنوع" از مولفه سرمایه مالی، خرده مقوله "دسترسی به بازار" از مولفه بازار، خرده مقوله های "نگرش کارآفرینانه" و "فرهنگ کارآفرینی" از مولفه فرهنگ، خرده مقوله "تأمین زیرساخت" از مولفه حمایت و خرده مقوله "وضع قوانین" از مولفه سیاست دارای بیشترین فراوانی ها بودند. همچنین، مولفه های سیاست و سرمایه انسانی به ترتیب اولویت های اول و دوم را به خود اختصاص دادند و مولفه‎های فرهنگ، حمایت، بازار و سرمایه مالی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. به عبارتی، دولت ها از طریق وضع قوانین و مقررات و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشاورزی کشور از طریق ظرفیت‌های دانشی نقش های اصلی را در رشد اکوسیستم و به تبع آن توسعه کارآفرینی کشور برعهده دارند.

کلیدواژه‌ها