اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز مجله علمی و پژوهشی تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی

این نشریه به عنوان یکی از نشریات پیشتاز در عرصۀ انتشار یافته‌های پژوهشی زمینه‌های مرتبط با اقتصاد کشاورزی، توسعۀ کشاورزی، مدیریت کشاورزی، توسعۀ روستایی ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی و حوزه‌های مشابه تلاش می‌کند تا آخرین یافته‌های تحقیقاتی را در اختیار پژوهشگران ، اساتید و دانشجویان قرار دهد. بر این اساس اهداف و چشم انداز زیر برای نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران مورد توجه است.

1-    چاپ مقاله های علمی – پژوهشی در رابطه با پیشبرد مفاهیم اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، توسعه روستایی ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی ، مدیریت توسعۀ پایدار، توسعه کشاورزی و کارآفرینی.

2-    نشر مقاله های فلسفی و علمی در ارتباط با زمینه‌های مرتبط به توسعه پایدار.

3-    ارتقاء دانش و آگاهی نسبت به مفاهیم نوین رشته‌های مرتبط در بین متخصصین، اساتید، کارشناسان و دانشجویان رشته‌های مرتبط.

4-    ارتقاء دانش و آگاهی بین متخصصین و کارشناسان سایر رشته‌های علمی و غیر کشاورزی به منظور تشویق آنها برای انجام تحقیقات مشترک و تنظیم مقالات بین رشته‌ای.

5-    نشر دستاوردهای محققین در راستای افزایش آگاهی‌های افراد علاقمند در جامعه نسبت به هستی شناسی، معرفت شناسی و پارادایمهای اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، توسعه پایدار،توسعه کشاورزی، آموزش و ترویج کشاورزی.

6-     افزایش کیفیت داوری مقاله‌های علمی و پژوهشی مرتبط به منظور افزایش عامل تاثیر گذاری (Impact factor) این گونه مقالات.

7-    تدوین راهبرد چاپ مقالات علمی – پژوهشی به منظور هدفمندسازی آنها به صورت افزایش دانش و معرفت زمینه‌های ذیربط در راستای بهره گیری از یافته‌های علمی در راستای توسعۀ پایدار.

8-    دوزبانه نمودن چاپ مقالات علمی و پژوهشی حوزه‌های مذکور و بین‌المللی نمودن آن.

9-    ایجاد انگیزه در محققین مرتبط با زمینه‌های تخصصی مجلۀ اقتصاد و توسعه کشاورزی از طریق چاپ مقالات آنان در مجله.

10-  برقراری رابطه مستمر علمی و پژوهشی و بین گروهی در بین اندیشمندان و محققین اقتصاد، مدیریت، توسعه، ترویج، آموزش و برنامه ریزان مرتبط با حوزه‌های تخصصی تحت پوشش مجله.