دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 395-644 
2. شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران

صفحه 395-408

محمدرضا پاکروان؛ سیدصفدر حسینی؛ حبیب الله سلامی؛ سعید یزدانی


10. بهره‌وری ترویج زنبورداری در حوضۀ آبی خزر: یک تحلیل علّی

صفحه 493-502

مسعود بیژنی؛ سید مهدی میردامادی؛ غلامحسین کرمی