دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 395-644 
شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران

صفحه 395-408

10.22059/ijaedr.2015.55514

محمدرضا پاکروان؛ سیدصفدر حسینی؛ حبیب الله سلامی؛ سعید یزدانی