تعیین بهترین گزینۀ قرارداد بیمۀ تکمیلی پسته در منطقۀ رفسنجان: کاربرد معیارهای برتری تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از ویژگی‌های مهم کشاورزی- که کشاورزان با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند- سطح بالای ریسک‌های تولیدی، بازاری و مالی است. برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات مختلفی به کاهش این ریسک‌ها کمک می‌کنند، اما کشاورزان برنامه‌هایی را ترجیح می‌دهند که موجب کاهش ریسک و افزایش سطح درآمد می‌شوند. بیمة محصولات، یکی از بهترین این برنامه‌هاست. هدف مطالعة حاضر این است که بهترین گزینة قرارداد بیمة تکمیلی محصول پستة شهرستان رفسنجان را از دیدگاه پسته‌کاران تعیین کند. از این‌رو، درآمد خالص در هکتار برای گزینه‌های مختلف بیمة تکمیلی پسته در منطقة رفسنجان شبیه‌سازی و بهترین گزینه براساس معیارهای برتری تصادفی تعیین شد. برای این هدف، از داده‌های سری زمانی مربوط به دورة زمانی 1384- 1389، قیمت، عملکرد، هزینة تولید در هکتار، حق بیمه و غرامت در هکتار استفاده شد. مطابق نتایج، سه گزینة بیمة تکمیلی پسته بر گزینة نداشتن بیمه، برتری تصادفی درجة یک را به نمایش گذاشتند. همچنین براساس نتایج برتری تصادفی با توجه به یک تابع، برای پسته‌کارانی که ریسک‌گریزی پایینی دارند، گزینة سوم بیمه و برای پسته‌کارانی که ریسک‌گریزی بالایی دارند، گزینة دوم بیمه مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


Abdollahi Ezat Abadi, M. & Eslamlooian, K. (2007). Factors affecting willingness to accept the pistachio insurance plan in Iran, Journalof Agricultural Science. 17,13-23. (In Farsi).
 Abdollahi Ezat Abadi, M. & Najafi, B. (2002). Study of Iranian pistachio growers income fluctuations: Toward system of crop insurance and the creation of future and options markets. Thesis of PhD, Agricultural college, Shiraz university. (In Farsi).
Coble, K. H., Zuniga, M. & Heifner, R. (2003). Evalution of the interaction of risk management tools for cotton and soybeans, Agricultural Systems. 75, 323-340.
Falsafian, A., Torkamani, J. & Ghahramanzadeh, M. (2005).Comparison of different types of insurance on the cultivation pattern: A case study of East Azerbaijan Province. Fifth Biennial Conference of Iranian Agricultural Economics, Zahedan, Sistan and Baluchestan University.
Hardaker, J. B., Huirne, R. B. M. & Anderson, J. R. (1997). Coping with Risk in Agriculture. CAB International, Wallingford, UK.
Hardaker, J. B, Huirne R. B. M. & Anderson J. R. (2004). Coping with Risk in Agriculture. CAB International. New York.
Kerman Agricultural Institution. Information bank of Rafsanjan Pistachio during different years.
Mirzaei, A. & Zibaei, M. (2014). Factor affecting on acceptance of pistachio supplementary insurance options in Rafsanjan. Journal of Agricultural Economics and Development. 28(1): 26-34. (In Farsi).
Richardson, J. W. (2008). Simulation for applied risk management with an introduction to SIMETAR. College station: Department of Agriculture Economics, Texas A&M university.
Salami, H. & Ahmadabadi, E. (2001). Effecting factor on willing to buy crops insurance. Case stud: Khorasan province. Articles of Agricultural Insurance Conference.
Sannikova, M. & Bokusheva, R. (2007). Instruments reducing climatic risk for Russian agriculture. Paper prepared for presentation at the 101st EAAE Seminar Management of Climate Risks in Agriculture, Berlin, Germany, July, 2007.
Skees, J. R., Black, J. R. & Barnett, B. J. (1997). Designing and rating an area-yield crop insurance contract. American Journal of Agricultural Economics. 79, 430-438.
Turvey, C. G. (1992). An economic analysis of alternative farm revenue insurance policies. Canadian Journal of Agricultural Economics. 40, 403-426.
Valvekar, M., Cabrera, V. E. & Gould, B. W. (2010). Identifying cost Minimizing strategies for guaranteeing target dairy income over feed cost via use of the LGM-Dairy insurance program. Journal of Dairy Science. 93, 3350–3357.
Valvekar, M., Chavas, J. P., Gould, B. W. & Cabrera, V. E. (2011). Revenue risk management, risk aversion and the use of livestock gross margin for dairy cattle insurance. Agricultural System. 104, 671-678.