تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت ها و تهدیدهای تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان سیرجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سیرجان

چکیده

با توجه به نقش تعاونی‌های تولید کشاورزی در بهبود نظام بهره‌برداری، افزایش درآمد، اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و توزیع مساوی امکانات، باید عملکرد این شرکت‌ها به­دقت بررسی و ارزیابی شود. مطالعة حاضر با هدف شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت­ها و تهدیدهای تعاونی‌های تولید کشاورزی انجام گرفت. روش این مطالعه، توصیفی- پیمایشی است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه در سال 1391 گردآوری شد. سپس این اطلاعات با استفاده از ماتریس SWOT بررسی شدند. با توجه به نتایج تحقیق، نه قوت دربرابر پانزده ضعف داخلی و هفده فرصت خارجی دربرابر هفت تهدید خارجی شناسایی و بررسی شدند. درمجموع، تعاونی‌های تولید کشاورزی 26 قوت و فرصت به‌عنوان مزیت و 22 ضعف و تهدید به‌عنوان محدودیت و تنگنا دارند؛ بنابراین، آستانة موفقیت تعاونی‌ها بالاست و با ارائة راهبردهای مناسب و با استفاده از قوت‌ها و فرصت‌ها برای رفع ضعف‌ها و تهدیدها می‌توان میزان موفقیت آن­ها را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


Ataei, M. (2009). Multi-Criteria Decision, Shahrood University Press. (In Farsi)
Babaei Fini, O., Rahmani, B. & Hazrati, M. (2012). Analysis effective factors on development of agricultural cooperatives in rural economy (case study: Khodabandeh). Arid Region Geographic Studies,3(11), 113-132. (In Farsi)
Bartlett, J.E., Kotrlik J.W. & Higgins C.C. (2001). Organizational research:Determining appropriate sample size in survey research, InformationTechnology. Learning, and Performance Journal, 19(1), 43- 50.
Buzarjamheri, Kh. & Hadizadeh Bazaz, M. (2011). Analysis effective factors on development of product cooperatives in Khorasan Razavi with using SWOT model. 1rd National Conference on Geography and Rural Development Planning, Mashhad Moghadas, 1237-1252. (In Farsi)
Daneshvar Kakhaki, M., Aamel, H., Hatef, H. & Sarvary, A. (2010). Management of rural production cooperatives in the province. Journal of Rural Development, Year XII, 4, 23-37. (In Farsi)
Department of Cooperatives city of Sirjan, Sirjan city of Statistics Cooperative, unpublished report. (2013).
Downey, J. (2007). Strategic analysis tools. The chartered institute of management accountants. Topic gateway series NO. 34. www.cimaglobal.com.
Eslami Nasab, M. (2000). From thought to action. Cooperation 1. 1, 4-8. (In Farsi)
Hazrati, M., Majidi, M.& Rahmani, B. (2011). Factors affecting the success of agricultural cooperatives in the rural economy of the city center Khodabandeh. Journal of Cooperatives, 12(3), 89-109. (In Farsi)
Karbasi, A. & Ohadi, N. (2012). estimate the economic efficiency of agricultural production cooperatives (case study city of Sirjan). Journal of Cooperatives,22(6), 19-1. (In Farsi)
Malayim,Z.G. (2003).Cooperative, Yetkin Yayinlari, Ankara.
Mansour Bostani, R., Heidari, A. & Sedighi, H. (2010). Factors promote and develop a culture of cooperation in Sistan and Baluchestan Province. Journal of Cooperatives, 20,35 - 53. (In Farsi)
Ministry of Cooperatives, Office of Statistics and Information Technology. (2007).
Ozdemir, G. (2005). Cooperative Shareholder relations in agriculturalcooperatives in Turkey. Journal of Asian Economics, 16, 315-325.
Roknadin Eftekhari, A. (2007). Impact assessment of microcredit banks in agricultural development. Journal of Agricultural Economics and Development, 56, 45-76. (In Farsi)
Rathod, P., Nikam, T.R., Landge, S. & Hatey, A. (2011). SWOT analysis of dairy cooperatives: a case study of WESTERN MAHARASHTRA. International Journal of Research in Commerce & Management,2(8), 35-42.
Sadi, H. (2008). Assess agricultural production cooperatives in the province KABOUDAR AHANG city. Journal of Rural Development,1(2), 140-167. (In Farsi)
Salari, M. & Mohammad Gholi Niya, J. (2011). The role of social strategies to increase productivity and efficiency in cooperative A Case Study in South Khorasan wheat production in 2007. Journal of Cooperatives,21(1), 87-100. (In Farsi)
Samari, A. & Rasoul Zadeh, B. (2009). Variables influencing the increase in motivation and achievement in cooperative management. Journal Public Administration, 1, 33-50. (In Farsi)
Spielman, D.J. & Bernard,T. (2009). Reaching the rural poor through rural producer organization? Food Policy, 34, 60-69.
International Cooperative Alliance website (ica). (2010). Stats. Available www.ica.coop
Toksoy, D., Yenigun., M. & Sen, G. (2009). Evaluation of agricultural development cooperatives in the forest villages by SWOT Analysis (the case study in Macka). Kastamonu Universitesi Oman Fakultesi Dergisi, 9(1),12-18.
Unal, V. (2008). A Comparative study of success and failure of fisherycooperatives in the Agean, Turkey. Journal Compillation©2008 BlackwellVerlag, Berlin ISSN0175-8659.