دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 645-893 
8. تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران

صفحه 729-737

سید مجتبی مجاوریان؛ سینا احمدی کلیجی؛ مرضیه امین روان


18. دلایل بی‌انگیزگی جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان بوئین زهرا(

صفحه 859-869

علی شمس؛ مینا قدیمی؛ علی‌اصغر میرک‌زاده؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد