دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 645-893 
تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران

صفحه 729-737

10.22059/ijaedr.2016.58028

سید مجتبی مجاوریان؛ سینا احمدی کلیجی؛ مرضیه امین روان