بررسی مولفه‌های رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکدة کشاورزی در دانشگاه زنجان است. این پژوهش، توصیفی- همبستگی و روش آن پیماشی است. جامعة مورد مطالعه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1391- 1392 هستند (250N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 80 نفر برآورد شد (80= n). نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه، ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌هاست که روایی آن از طریق نظرهای اعضای هیئت‌علمی و پایایی آن از طریق اندازه‌گیری ضریب آلفای کرونباخ در مرحلة پیش‌آزمون، به میزان 71/0 تا 87/0 برآورد شد. با توجه به نتایج، انگیزة اصلی دانشجویان از جست‌وجوی اطلاعات، انجام فعالیت‌های پژوهشی (پایان‌نامه)، روزآمدسازی اطلاعات و شناسایی منابع تخصصی است. پرکاربردترین منابع اطلاعاتی، کتاب‌های مرجع، کتاب‌های درسی و مجله‌های علمی- تخصصی است. اصل‌بودن منابع، صحت و اعتبار (مثل مقدار ضریب تأثیر) و سهولت دسترسی معیار سنجش انتخاب منابع است. یادگیری نحوة دستیابی به منبع از طریق آزمون و خطای شخصی، موتورهای جست‌وجوی عمومی و وب‌سایت‌های رایگان، مهم‌ترین کانال‌های اطلاع‌یابی هستند. عمده ­موانع دستیابی به اطلاعات در میان دانشجویان نیز پایین‌بودن سرعت اطلاعات، قدیمی‌بودن و سرعت اندک کامپیوترهای دانشگاه و تمام‌متن‌نبودن منابع برخی از پایگاه‌هاست. با استفاده از تحلیل عاملی، مشکلات دستیابی به اطلاعات در شش عامل، شامل مشکلات اینترنتی و شبکه‌ای، محدودیت‌های دستیابی به منابع، مشکلات هزینه‌ای و اشتراک و اطلاع‌رسانی، سطح پایین مهارت‌های تحقیقی، کمبود کامپیوتر، مشکلات نرم‌افزاری و مشکلات تجهیزات دانشگاهی خلاصه می­شوند. این شش عامل، 36/60 درصد از کل واریانس موانع دستیابی به اطلاعات را تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


Ahangar, A. & Vazirpour Keshmiri, M. (2009). A survey on the information seeking behavior of faulty members of Islamic Azad University, Firoozkooh branch. Journal of Epistemology (Library Information Science and Information Technology), 1(3), 1-14. (In Farsi).
Bigdeli, Z. & Faraj pahlou, A, Ghazi Zadeh, H. (2011). A comparison of internet searching process with Kuhltaduate Farsi).students at Shahed Chamran Univercity. Library and Information Science, 2 (54),11-14. (In Farsi).
Brindesi, H., Monopoli, M. & Kapidaki, S. (2013). Information seeking and searching habits of Greek physicists and astronomers: a case study of undergraduate students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (73), 785 – 79.
Buadi, D. K., Anaman, K. A. and Kwarteng, J. A. (2013). Farmers’ perceptions of the quality of extension services provided by non-governmental organisations in two municipalities in the Central Region of Ghana. Agricultural Systems. Article in press.
Choo, C. W., (1999). Closing the cognitive gaps: how people process information.Financial Times of London, Masterying in Information Management Sciense. http://Choo.fis.utoronto.ca/fis/respub. (accessed September 20, 2007).
Klaib, f.j. (2009). Provided information literacy instructions at private university libraries in Jordan and trends of Zarqa Private University students towards its objective achievements. The International Information & Library Review 41: 173-183.
Darzi, S. (2011). Information seeking behavior of graduate students at the Mazandaran University of Online Data Sources. Journal of Knowledge Science (Information and Library Studies Science and Technology), (12), 17-25. (In Farsi).
Durodi, F. (2008). Skills of Library and Information Science students of Islamic Azad University (Science and Research Branch of Tehran) in internet searches. Science and Technology, (1) 34, 1-36. (In Farsi).
Fadaiy, G., Fahim Nia, F., Hosseini, M. & Akbari, A. (2011) Design of a system for selective dissemination of information to the faculty of Psychology and Educational Sciences at Tehran University. Journal of Information Science and Technology, Iran, (67), 109-126. (In Farsi).
GANJI, SH., DAYANI M.H. & FOROUGHI F.A. (2010). A survey of information needs and seeking behavior of Razi university faculty members (2008). . Library and Information Science , 12(4 (48)), 73-96. . (In Farsi).
Ge, X. (2010). Information-Seeking Behavior in the Digital Age: A Multidisciplinary Study of Academic Researchers. Retrieved 15 may, 2012 from http://crl.org/content/71/5/435.full.pdf.
Habibi, S,. Farzi, J. & Lotf Elahzade, R. (2008). GPS' Information seeking behavior in Ardebil and their approach towrds electronic sources. Jurnal of Ardebil university of Medical Sciences, 2 (28),136-141. (In Farsi).
Halder, S., Ray, A. & Chakrabarty, P.K. (2010). Gender differences in information seeking behavior in three universities in West Bengal, India. The International Information & Library Review, (42), 242-251.
Kalntary, KH. (2012). Processing and data analysis in social research - economy by using SPSS software.Farhange saba.387P.
Kinengyere, A. (2007). The effect of information literacy on the utilization of electronic information resources in selected academic and research institutions in Uganda. The Electronic library, 25 (3), pp. 328- 341.
kiyani Khuzestani, H., Niknam, M. & pishvaiy, F. (2012) Information seeking behavior in medical Yazd university faculty. Journal of National Library and Information Studies, 23 (4),134-120. (In Farsi).
Khosravi, M. (2009). Study and compare information seeking behavior of library patrons Iranian Information and Documentation Center. Book Quarterly, 77, 159-174.. (In Farsi).
Malliari, A., Korobili, S. & Zapounidou, S. (2011). Exploring the information seeking behavior of Greek graduate students: A case study set in the University of Macedonia. The International Information & Library Review, (43), 79-91.
Moradi, I. (2009). Information seeking behavior of faculty members of Islamic Arak Azad University. Book of the Month, Communication and Knowledge Science, (9) 141, 86-72. (In Farsi).
Norouzi, Y.,Talkhabi, M. & Alipour Hafezi, M. (2010) Evaluation of information seeking behavior of Arak university members in using internet. Journal of Epistemology (Library and Information Science and Information Technology), 3(10), 81-91. (In Farsi).
Razavie, A. & Fayazi M. (2009). An analysis of the effects Of internet on the educational and research data acquisition behavior of university students (A case study of Shiraz University) quarterly. Journal of New Approach Educational Administration, 22(4), 31-44. (In Farsi).
Shoughpour, D., Gholami, Z. & Soleymani, M. (2010). Iinvestigating the behavior of information seeking among the full-time members of theacademic ataff of Islamic azad univercity.Region beyond management, 3(12), 183-206. (In Farsi).
Ugwoke, B. U. (2013). Promoting Nigerian agriculture through library and information services. International Journal of Information Management, 33, 564– 566.