بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع‌یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره‌ای کشاورزی شهرستان مشکین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشکدة کشاورزی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه نهاوند

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده

اطلاعات در عرصة کشاورزی و توسعة روستایی، کاراترین عامل ارتقای بازدهی و اثربخشی دیگر منابع تولید و توسعه به‌شمار می‌آید. کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای کشاورزی یکی از عناصر مهم در اطلاع‌رسانی به کشاورزان و ارتقای بهره‌وری کشاورزی به­شمار می­روند که باید اطلاعات کافی و روزآمدی داشته باشند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع‌یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای کشاورزی شهرستان مشکین‌شهر است. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی –همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش، شامل کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای کشاورزی شهرستان است (290 N=) که درنهایت، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی و آمارة کوکران، 100 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می­دهد انگیزة اصلی جست‌وجوی اطلاعات در میان افراد مورد مطالعه، احساس مسئولیت و انجام وظایف محول‌شده است. سه منبع عمدة اطلاعاتی کارشناسان، کتب فارسی، گزارش‌های علمی و فنی و پایگاه‌های اینترنتی هستند و دوره‌های آموزشی ضمن خدمت، کتابخانة محل کار و تلویزیون، سه مجرای مهم ارتباطی آن‌ها به­شمار می­روند. نبود انعطاف‌پذیری زمانی در انجام وظایف سازمانی، عمده‌ترین مانع سازمانی جست‌وجوی اطلاعات است. همچنین، میان انگیزة اطلاع‌یابی شغلی، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی و رضایت شغلی با رفتار اطلاع‌یابی، رابطة مثبت معنی‌داری مشاهده می­شود.

کلیدواژه‌ها


Anonymous. (2005). Harnesing information and communication technology (ICT) facilities to promote a user responsive agribusiness statistics and information system. From: http://www.fao.org/docrep/004/ab992e06.htm
Bashiri, J. (2001). Assessing the information needs of researches of livestock centers of Jihad-e-Keshavarzi Ministry. MS Thesis of Library and Information Science of Azad University,Tehran, Iran.
Bashiri, j. (2007). Survey on scientific boards information needs in Agricultural Research & Education Organization. Pajouhesh & Sazandegi, 75. pp: 50-58
Bigdeli, Z. (2007). "Iranian engineers' information needs and seeking habits: an agro-industry company experience" Journal of Information Research, 12(2) paper 290. From: http://InformationR.net/ir/12-2/paper290.html
Emadi, M. H. (2005). The Role of Information and Communication Technology in Facility of Agricultural Development Process. Journal of Jihad, 269. Pp: 56-63.
Hakimi, H. (1997). A study of information-seeking behaviour of researchers at the Iranian Natural Resources Research Centres. Unpublished master thesis, University of Tehran, Tehran, Iran.
Kumar, D. (2010). An Analytical study of informationseeking-behaviour among agricultural scientists in Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology. International Journal of Library and Information Science, 2(8), pp 164-168.
Kumaran, M., D. D. Vimala, S. Raja and M. Alagappan. (2012). Information Seeking Behaviour of Extension Personnel in Aquaculture Sector. Fishery Technology, 49(2012), pp 87-91.
Malek-Mohammadi, I. (2000). An investigation of current information system in the Ministry of Jihad-e Sazandegi. Tehran, Iran: Ministry of Jihad-e Sazandegi.
Mohammadi, D. (2002). An Investigation of the factors influencing information-seeking behaviour of extension workers in Zanjan province of Iran., M.Sc. Dissertation. University of Tehran.
Mugwisi, T., D. N. Ocholla and J. Mostert. (2012). The information needs of agricultural researchers and extension workers in Zimbabwe. An overview of the findings. Publications of Department of Information Studies - University of Zululand From: http://www.lis.uzulu.ac.za/index.php/research/51-2012-publications
Noormohammadi, H. (1997). A study of information-seeking behaviour of specialists in obtaining scientific and technical information at Engineering Research Centres of Ministry of Agriculture. Unpublished Master's thesis, Tarbiat Moddarres University, Tehran, Iran.
Norouzi Chalaki, A. (2006). The main and affecting factors on the behavior of information seekers. Journal of Library and Information Science, 1(9).
Paisley, W.J. (1968) "Information Needs and Uses". Annual Review of Information Science and Technology. Washington: American Society for Information Science.
Pongrihadulachi, A. (1998). Application of Information Technology in Agriculture in Thailand. From: http://zoushoku.narc.go.jp/ADR/AFITA/afita/afita-conf/1998/so1.pdf
Radmehr, A. and F. Tasviri Ghamsari. (2006). Studying of information seeking behavior of researchers of engineering research center of Jihad-e-Keshavarzi. Seasonal Journal of Book, 65, pp: 23-36.
Rasouli Azad, M.R.R. (2001). A survey of information-seeking behaviour of experts and researchers at the Agricultural Research, Education and Promotion Organization in sing agricultural special libraries. Unpublished Master's thesis, Islamic Azad University, Northern Tehran Campus, Iran.
Sadighi, H. and A. Darvishinia. (2002). An Assessment of the success of rural production cooperatives in Mazandaran Province. Iranian journal of Agricultural Science, 33(2). Pp: 313-323.
Shih, W. R. & Evans, J. F. (1991). Where field staff get information. Journal of Extension, 29(3). Retrieved 20 February, 2011 from http://www.Joe.org/joe/1991february/a5.html
Singh, K. P., M. P. Satija. (2007). Information Seeking Behaviour of agricultural scientists with particular reference to their information seeking strategies, Annals of Library and Information Studies, 54, pp 213-220.
Ucak, ozan, N. (1998). Information Seeking and Information Behavior of at a Turkish University. From: http://www.Ifla.Org/IV/ifla 64/041-112 e.htm
Waring Mundy, P. G. (1992). Information Sources of Agricultural Extension Experts in Indonesia. PhD Thesis in Doctor of Philosophy (Mass Communication) at the University of Wisconsin Madison. From: http://www.mamud.com/Docs/00frontmtr.pdf
Wilson, T. D. (2000). Human information behavior. Informing Science, 3 (2), 49-56. Retrieved 8 October, 2003. from http://209.68.25.5/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf
Zamani Miandashti, N. (2003). Information-seeking behaviour of Iranian extension managers and specialists. M.Sc. Dissertation. University of Tarbiat Modarres, Iran.