پدیدارشناسی ادراک کشاورزان از خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

ایران با متوسط بارش سالانة کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی، در یکی از مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان واقع شده و همواره در معرض خشکسالی است و هرچند سال یک‌بار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. هدف کلی این تحقیق کیفی- که به روش پدیدارشناسی انجام گرفته است- بررسی مفهوم خشکسالی از دیدگاه کشاورزان است. جامعة آماری شامل روستاییان شهرستان سرپل ذهاب است که بیشترین خشکسالی را تجربه کرده­اند. افراد مطلع، به­روش گلوله­برفی و داده‌ها به­روش مصاحبة عمیق و مشاهدة مستقیم جمع‌آوری شدند و در کنار این دو روش، از عکس و اسناد کتابخانه‌ای نیز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس الگوی کلایزی انجام گرفت. مطابق نتایج، کشاورزان درک متفاوتی از خشکسالی دارند، به‌گونه‌ای‌که بعضی از شرکت‌کنندگان در تحقیق، تقدیرگرا هستند و خشکسالی را به خدا نسبت می‌دهند و گروهی دیگر، تغییرات آب­وهوایی را عامل خشکسالی معرفی می­کنند. همچنین، بعضی از شرکت‌کنندگان در تحقیق، رفتار خود را عامل خشکسالی معرفی می­کنند. بنابر اظهارات گروهی از کشاورزان، ناسپاسی آن‌ها و بدرفتاری و بی‌رحمی آن‌ها با یکدیگر موجب بروز خشکسالی شده است و عده‌ای دیگر بروز خشکسالی‌ را به بخت و اقبال شوم خود نسبت می‌دهند. با توجه به این نگرش­ها پیشنهاد می‌شود تدابیری اتخاذ شود تا با برگزاری کلاس‌های آموزشی و ارائة آموزش‌های لازم و انتقال دانش و آگاهی به کشاورزان در زمینة علل وقوع خشکسالی و مدیریت آن، کشاورزان روش‌های صحیح مقابله با خشکسالی را فراگیرند.

کلیدواژه‌ها


Adibhajbagheri, M. Parvizi, S, Salsali, M (2007). Qualitative research methods. First Edition, Tehran, Publishing and promoting the noble. (In Farsi).
Askarizadeh, S, M. Behkyafar, A. Zabol abasi, F. Malbusi, SH (2008). Zoning drought severity index using the percentage of normal (PI) and deciles (DC) in Khorasan Razavi. Journal of Geographical perspective, Vol, 7. (In Farsi).
Amirkhani, S. Chizari, M (2009). Factors affecting the management of Wheat Drought in Varamin city. Congress Sciences and Natural Resources Conference of Iranian Agricultural Extension and Education. Pp: 107- 118. (In Farsi).
Babaei, M, H (2012). Identify the effect of dust on agriculture and environmental management strategies. Master's thesis, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University.
Berduai, M (2003). Understanding the factors that cause drought. Farm, Vol, 51, Pp: 12-14. (In Farsi).
Burns N, Grove S (2005). The practice of nursing research, conduct, critique and utilization. Philadelphia. B. Saunders; P747.
Cunha, L.V.D., Vlachos & V. Yevjevich (1983). Drought environment and society. In: Yevjevich, V., Cunha, L.V.D. & Vlachos, E. Coping with droughts. USA: Water Resource Publications.
Dessai. S & Sims. C (2010). Public perception of drought and climate change in southeast England, environmental hazard 9. 340–357.
Diggs, David M (1991) "Drought Experience and Perception of Climatic Change among Great Plains Farmers". Great Plains Research: A Journal of Natural and Social Sciences. Paper 1. http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsresearch/1.
Fatemi, M. Karami, A (2010). The study analyzed the causes and effects of drought. Journal of extention and education agricultural of iran. Vol: 6 (2). (In Farsi).
Glwadys.A (2009). Understanding Farmers' Perceptions and Adaptations to Climate Change and Variability, the Case of the Limpopo Basin, South Africa. Environment and Production Technology Division, IFPRI Discussion Paper 00849.
Heathcoat, R. L. (1980) "Perception of desertification on the southern Great Plains: a preliminary enquiry," ch. 3 in Perception of Desertification. Tokyo, Japan: U.N. Univ.
Habiba U, Shaw. R, Takeuchi, Y (2012).Farmer’s perception and adaptation practices to cope with drought: Perspectives from Northwestern Bangladesh. International Journal of Disaster Risk Reduction (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2012.05.004
Jordan, terry g., and row tree, Lester. 1976. The human mosaic; a thematic introduction to cultural geography. Harper and row publishers, Inc., New York, USA.
Kinsey, B., Burger, K. & Gunning, J. W (1998). Coping with drought in Zimbabwe: survey evidence on responses of rural households to risk, World Development, 26(1): 89-110.
Khazanedari, L, Zabolabasi, F. Qandehari, Sh, Kohi, M, Malbosi, Sh (2009). Perspective of the drought situation in Iran over the next thirty years. Journal of Geography and Regional Development, Vol, 12, Pp: 83- 98. (In Farsi).
Mortazvi, Sh (2001). The application of environmental psychology. Tehran, University Shahid beheshti. (In Farsi).
Management of Agriculture Sarepol-e-zahab (2011). (In Farsi).
Niles. M.T., Lubell. M., Haden. V.R., Jakson. L (2012) center for environmental policy and behavior, Research brief.
Manouchehri A. (2001).Drought and shallow water crisis, challenges, policies and plans to encounter, Water & Environment, 2001, 45:15-21. [In Farsi].
Qambarali, R. Papzan, A. Afsharzadeh, N (2012). Views of farmers on climate change and adaptation strategies (Case Study: Kermanshah city). Journal of Rural Research. Vol: 3 (3). (In Farsi).
Owens, T., J. Hoddinott & B. Kinsey. (2003). Ex-ante action and Ex-post public responses to drought shocks: Evidence and simultaneous from Zimbabwe. World Development, 31(7), 1239-1255.
Rabinz, A. P (2007). Organizational Behavior. Twelfth Print. Interpreter Dr Parsaiian and Dr earabi, the first volume. (In Farsi).
Slegers, M.F.W (2008). If only it would rain’’: Farmers’ perceptions of rainfall and drought in semi-arid central Tanzania, Journal of Arid Environments 72 (2008) 2106– 2123.
Saarinen, Thomas f (1966). Perception of the drought hazard on the, Great Plains. Chicago department of geography, the University of Chicago, dept. of geography research paper no. 106.
Zargar, R (2009). Next year the drought continues. Jam jam, Vol, 2440, (In Farsi).
Zamani, Gh, Zarafshani, Q. Moradi, Kh (2009). Agriculture psychological coping during drought. Journal of Search and rescue, vol, 1(4). (In Farsi).
Taylor, J. G., M. W. Downtown, & T. R. Stewart (1988) "Adapting to environmental change: perceptions and farming practices in the Ogallala Aquifer region," in Proceedings: Arid Lands, Today and Tomorrow. An International Arid Lands Research and Development Conference. October 20-25, 1988, Tucson, Arizona.
Vedwan N & R.E. Rhoades (2001). Climate change in the Western Himalayas of India: a study of local perception and response. Climate Research. 19: 109–117.
Weather Bureau Kermanshah Province Monthly rainfall Kermanshah Province (2011). Available: www.kermanshahmet.ir. (In Farsi).
Zarafshani, K., sharafi,L.  (2012). study of strategies  drought management  of wheat farmers in the city of Kermanshah. Research projects of Razi University.