آثار حذف یارانة نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت محصولات زراعی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش، برای بررسی اثر حذف یارانة نهاده‌های کود شیمیایی، سم و حامل‌های انرژی بر الگوی کشت محصولات زراعی، از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت به‌همراه تکنیک حداکثر آنتروپی استفاده شد. با توجه به اینکه استان تهران 19 درصد جمعیت کشور و 40 درصد بازار مصرف را در کل کشور در اختیار دارد و از موقعیت اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای برخوردار است، به­عنوان جامعۀ آماری این پژوهش انتخاب شد. روش PMP برمبنای شبیه‌سازی اطلاعات سال پایه (سال زراعی 1389-1390) و تغییرات سطح زیر کشت محصولات است. بدین­منظور محدودیت‌های سیاستی در قالب چهار سناریوی افزایش قیمت نهاده‌ها و محصولات بیان می‌شود. نتایج بیانگر آن است که سطح زیر کشت محصولات پنبه، پیاز، خیار و خربزه در مقایسه با سایر محصولات، دربرابر تغییرات قیمت نهاده‌ها و محصولات حساسیت بیشتری دارند و سطح زیر کشت محصولات جو آبی، ذرت، گندم آبی و یونجه نیز کمترین حساسیت را نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها


Bakhshi, M. (2009). The Impact of Fertilizer and Pesticide Subsidies and Direct Payments on Cropping Patterns and Input Use Affects the Environmental Impacts (Case Study: The Department of Agriculture and North Khorasan Province), Agricultural Economics Ph.D. Thesis, Tehran University. (In Farsi)
Bakhsi, M., Peykani, G.R., Hosseini, S.S., & Saleh, I. (2009). Effects of Fertilizer Subsidies and Direct Payments Policy on Cropping Pattern and Input Usage (Case Study: Agriculture Subsection City of Sabzevar), Journal of Agricultural Economics, 2: 185-207. (In Farsi)
Buysse, J. (2007). Farm-Level Mathematical Programming Tools for Agricultural Policy Support, for the degree of Doctor (PhD) in Applied Biological Sciences.
Buysse, J., Van Huylenbroeck, G., & Lauwers, L., (2007). Normative, Positive and Econometric Mathematical Programming as Tools for Incorporation of Multifunctionality in Agricultural Policy Modeling, Agriculture, Ecosystems and Environment 120: 70–81.
Cortignani, R., & Severini, S., (2009). Modeling farm-level Adoption of Deficit Irrigation Using Positive Mathematical Programming, Agricultural Water Management 96: 1785–1791.
Department of Commerce. (2009).(In Farsi)
Fattahi, M.A. (2011). The Effect of target orientation Subsidy of Energy Carriers on the Planting Pattern Crop (Case Study: Plain Quchan), MS Thesis, University of Tarbiat Modares. (In Farsi)
Heckelei, T. (2002). Calibration and Estimation of Programming Models for Agricultural Supply Analysis, Habilitationsschrift, Bonn.
Heckelei, T., & Britz, W. (2000). Positive Mathematical Programming with Multiple Data Points: A Cross-Sectional Estimation Procedure. Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales, 57:28-50.
Hazell, P.B.R. & Norton, R.D. (1986). Mathematical Programming for Economic Analysis in Agriculture. Macmillan Publisher Company, New York.
Howitt, R.E. (1995a). Positive Mathematical Programming. American Journal of Agricultural Economics, 77(2): 329-342.
 Howitt, R.E. (1995b). A Calibration Method for Agricultural Economic Production models. Journal of Agricultural Economics, 46(2): 147-159.
Ministry of Economic Affairs and Finance. (2011). (In Farsi)
Paris, Q., & Howitt, R.E. (1998). An Analysis of Ill-Posed Production Problems Using Maximum Entropy. American Journal of Agricultural Economics, 80(1):124-138.
Rӧhm, O., & Dabbert, S., (2003), Integrating Agri-Environmental Programs into Regional Production Models: an Extension of Positive Mathematical Programming, American Journal Agricultural Economics. 85(1):254-265.
Sabouhi, M., Soltani, G.R., & Zibaei, M. (2007). The Effect of Price Change of Irrigation Water on Private and Social Benefits of Using Positive Mathematical Programming Model, Economic Development and Agriculture (Agricultural Sciences and Technology), 21(1):53-71. (In Farsi)
Shannon, C.E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal. No.27.PP:379-423
Secretariat of the Supreme Council for the development of non-oil exports, 2011, available at internet address: http://fa.tpo.ir (In Farsi)