کاربرد روش ریکاردین در بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رانت زمین‌‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

امروزه تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی قرن بیست‌و‌یکم است که پیامدهای جدی اقتصادی را به‌دنبال دارد. این مطالعه با توجه به اهمیت تغییر اقلیم و تأثیر آن بر بخش کشاورزی، با هدف بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر رانت زمین کشاورزی محصولات منتخب استان گلستان در دورة 1360-1390 به‌صورت ترکیبی (پانل) و با استفاده از روش ریکاردین انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به اهداف این مطالعه، از داده‌های مربوط به دما و میزان بارش و داده‌های مربوط به هزینة تولید استفاده شد. نتایج برآورد مدل ریکاردین محصولات نشان می‌دهد که در بین متغیرها، متغیرهای دما و بارش به‌صورت غیرخطی به‌ترتیب، تأثیر منفی و مثبت بر رانت زمین‌های کشاورزی دارند؛ به‌عبارت دیگر، با افزایش متوسط دما از 25/17 درجة سانتی‌گراد، رانت زمین‌های کشاورزی منطقة مورد مطالعه کاهش و با افزایش مقدار تجمعی بارش باران از 72/259 میلی‌متر افزایش می­یابد. همچنین، نتایج تغییر رانت زمین کشاورزی با استفاده از سناریوهای مختلف در سال‌های آتی نشان می‌دهد تغییر اقلیم، بر مقدار رانت محصولات تأثیر منفی می‌گذارد و به کاهش رانت ناشی از محصولات تا حدود 38 درصد در آینده منجر می‌شود. با توجه به نتایج، توسعة واریته و ارقام جدیدی از محصولات مقاوم به خشکی و بهبود مدیریت منابع آبی برای مقابله با مشکل کم‌‌آبی، خطر تغییر دما و سایر شرایط آب‌­وهوایی، به‌منظور جلوگیری از کاهش رانت ناشی از تغییر اقلیم پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Abbasi, F., Babayian, A., Habibi Nokhandan, M., Mokhtari, L., Malbosi, Sh. & Askari, Sh. (2010). Climate change assessment over Iran in the future decades using MAGICC-SCENGEN model. Physical geography research quarterly, 42(72): 91-109. (In Farsi).
Abrishami, H., Mehr Ara, M. & Mohseni, R. (2006). The impact of trade liberalization on export and import growth. Journal of Commercial Research, 126 (40): 95-127. (In Farsi).
Aydinalp, C. & Cresser, M. S. (2008). The effects of global climate change on agriculture. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Sceinces, 3(5): 672-676.
Chang, C. C. (2003). The potential impact of climate change on Taiwan's agriculture. Agricultural Economics. 27: 51-64.
Data of agricultural products in Golestan Province (2011). Statistical data, databases, Bank of Agriculture, Economic and planning department of statistics and information technology office, Jahade-Keshavarzi ministry of Iran.
Data of agricultural production costs in Golestan Province (2011). Statistical data, databases, Bank of Agriculture, Economic and planning department of statistics and information technology office, Jahade-Keshavarzi ministry of Iran.
Data of temperature and precipitation in Golestan Province (2011).Golestan Regional Water Company and Meteorology Department.
Eid, H. M., El-Marsafawy, S. M. & Ouda, S. A. (2007). Assessing the economic impacts of climate change on agriculture in Egypt, a ricardian approach. Policy research working paper, 4293, The World Bank.
FAO Climate Change Data, (2011). www.faostat3.fao.org/faostatgateway/go/to/download
Fezzi, C. & Bateman, L. (2012). Non-linear effects and aggregation bias in ricardian models of climate change. CSERGE working paper, ISSN 0967-8875.
Green, W. H. (2003). Econometric Analysis, Pritice Hall, 5 ed.
Hosseini, S. S., Nazari, M. & Eraghi Nejad, Sh. (2013). Investigating the impacts of climate on agricultural sector with emphasis on the role of adaptation strategies in this sector. Iranian journal of agricultural economics and development research, 44(1): 1-16. (In Farsi).
Huiliu, X. L., Fischer, G., & Sun, L., (2004). Study on the impacts of climate change on China's agriculture. Climatic Change, 65: 125-148.
IPCC. (2007). Climate change- Synthesis report. Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Rome.
Khosravi, M., Esmael Nejad, M. & Nazari pour, H. (2010). Climate change and its impact on water resources in the Middle East. 4th international congress of the Islam world geographers, 14-16 April 2010, Zahedan, Iran. (In Farsi).
Kochaki, A. & Kamali, Gh. (2009). Climate change and wheat production in Iran. Journal of Iran’s agricultural research, 8(3): 508-520. (In Farsi).
Kurukulasuriya, P., Mendelsohn, R., Hassan, R., Benhin, J., Diop, M., Eid, H. M., Fosu, K. Y., Gbetibouo, G., Jain, S., Mahamadou, A., El-Marsafawy, S., Ouda, S., Ouedraogo, M., S`ene, I., Maddision, D., Seo, S. N. & Dinar, A. (2006). Will African agriculture survive climate change?. The World Bank Economic Review, 20 (3): 367-388.
Maddison, D., Manley, M. & Kurukulasuriya, P. (2007). The Impact of Climate Change on African Agriculture, A Ricardian Approach. Policy research working paper, 4306, Public disclosure authorized, The World Bank.
Malcolm, S., Marshall, E., Aillery, M., Heisey, P., Livingston, M. & Day-Rubenstein, K. (2012). Agriculural adaption to a cahnging climate, economic and environmental implications vary by U.S region. Economic Research Report, Number 136, United States Department of Agriculture.
Masseti, E. & Mendelson, R. (2011). The impact of climate cahnge on US agriculrure: a repeated cross-sectional ricardian analysis. Handbook on climate change and agriculture. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northamption, MA, USA.
Redsma, P., Lansink, A. O. & Ewert, F. (2009). Economic impact of climatic variability and subsidies on european agriculture and observed adaptation strategies. Miting Adapt Strateg Glob Change. 14:35-59.
Ricardo, D. (1817). On the principles of political economy and taxation. John Murray, London.
Ricardo, D. (1822). On the protection in agriculture. John Murray, London.
Salvo, M. D., Begalli, D. & Singnorello, G. (2013). Measuring the effect of climate change on agriculture: A literature review of analytical models. Journal of development and agricultural economics, 5(12): 499-509.
Shakibayi, A., Aflatoni, A. & Nikbakht, L. (2008). Investigating the long-run relationship between exchange rates and oil prices in OPEC countries. Journal of knowledge & development, 15(25): 67-85. (In Farsi).
Van Passel, S., Massetti, E. & Mendelsohn, R. (2012). A ricardian analysis of the impact of climate change on european agriculture. Nota Di Lavoro, 2012.
Vaseghi, A. & Esmaeili, A. (2008). Investigation of the economic impacts of climate change on Iran agriculture: a Ricardian approach (Case study: wheat). Journal of science and technology of agriculture and natural resources, 15(45): 685-696. (In Farsi).
Wooldridge, J. M. (2001). Econometric analysis of cross section and panel data, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England.