اثر آزادسازی تجاری بر کیفیت محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

چکیده

محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین منابع تولید است. عدم استفادة‌ بهینه از محیط‌زیست سبب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوری می‌شود. در تحقیق حاضر، رابطۀ بین کیفیت محیط‌زیست و آزادسازی تجاری در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در سال‌های 1990- 2013 بررسی شد. در این راستا، از دو شاخص انتشار گاز دی‌اکسیدکربن (آلودگی هوا) و مواد آلی (آلودگی آب) برای نشان‌دادن کیفیت محیط‌زیست استفاده شد. نتایج نشان داد در بلندمدت بین متغیرهای شاخص کیفیت محیط‌زیست و آزادسازی تجاری رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین، وجود منحنی کوزنتس زیست‌محیطی برای هر دو نوع آلودگی در گروه کشورهای توسعه‌یافته و برای آلودگی هوا در کشورهای درحال‌توسعه تأیید شد. همچنین، نتایج بیانگر نبود منحنی یادشده برای آلودگی آب در کشورهای درحال‌توسعه است.

کلیدواژه‌ها


Asghari, M., Rafsanjanipoor, S. (2013). The impact of the flow of foreign investment on the quality of the environment selected countries and areas. Journal of Economic development research, 1(9), 1–30. (In Farsi)
Dina, S. (2004). Environmental Kuznets curve hypothesis: a survey. Ecological economics, no. 49, pp. 431-455.
Esmaeili, A., Rahmati, D. (2007). The effects of liberalizing trade on agriculture in Iran. Journal of Economics and agriculture, 7(1), 119–128. (In Farsi)
Halicioglu, F. (2009).An Econometric study of CO2 Emissions Energy consumption, Income and foreg in trod in Turkey. the Journal Energy policy,No. 34.pp. 1-17.
Holinger, K. (2008). Tradliberization and the environment: A study of NAFTA’s impact in E1 paso, Texas and Juarez, Mexico. Virginia polytechnic indtitute and state university, pp. 1-7.
Mohammadi,H., Naghshinefard, M. (2006). The effects of liberalizing trade on supply, demand, the import and export of wheat and pistachios. Journal of Agricultural Sciences, 12(1), 35–49. (In Farsi)
Motefakerazad, M., Mohammadikhanghahi, R. (2012). Effects of economic growth, energy consumption and the degree ofopenness on the quality of the environment. Journal of environmental economics. Journal of Economics of the environment, 3(3), 89–106. (In Farsi)
Sadeghi, K., Motefakerazad, M., Porebadelhan, M., &Shahbazzadehkhiyavi, A. (2012). The relationship between carbon dioxide emissions, Ali, foreign direct investment, per capita energy consumption and GDP in Iran. Journal of Environmental and energy economics, 1(4), 101–116. (In Farsi)
Shen, J. (2008). Trad liberalization and environmental degradation in china. Journal of Applied Economics, Vol. 40, No. 8. Pp.997-1004.