دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-195 
تحلیل عوامل پیش ‏برنده طرح یکپارچه‏ سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس

صفحه 21-34

10.22059/ijaedr.2015.54476

صالح حقیقت؛ هوشنگ ایروانی؛ خلیل کلانتری؛ ابراهیم مهدوی؛ سیدعلیرضا قدیمی


عوامل بیرونی مؤثر بر نظام ترویج کشاورزی ایران تا افق 1404 شمسی

صفحه 157-166

10.22059/ijaedr.2015.54488

سعید فعلی؛ غلام‌رضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی؛ اسماعیل شهبازی؛ سید جواد قریشی ابهری