تحلیل مشکلات آلبالوکاران در زمینة تولید، بازاریابی و دسترسی به خدمات ترویجی در شهرستان خمینی‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل مشکلات آلبالوکاران در زمینة تولید، بازاریابی و دسترسی به خدمات ترویجی در شهرستان خمینی‌شهر، به­روش پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری این تحقیق شامل 200 نفر از آلبالوکاران شهرستان خمینی‌شهر است که براساس فرمول کوکران، 70 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با روش نمونه‌گیری سادة تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است که اعتبار صوری و محتوایی آن، توسط استادان و متخصصان ذی‌ربط تأیید شد. برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به‌ترتیب مقادیر به‌دست‌آمده برای بخش‌های تولید (79/0=α)، بازاریابی (81/0=α) و ترویج و آموزش (71/0=α) بیانگر مناسب‌بودن ابزار تحقیق است. پرسشنامه در دو بخش ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای کشاورزان و مشکلات تولید، بازاریابی و ترویج و آموزش آلبالو طراحی شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج اولویت‌بندی، نبود مهارت فنی در زمینة تولید، وجود واسطه‌ها در زمینة عرضة آلبالو و نبود مشارکت اعضای خانواده در زمینه‌های مختلف تولید، به‌ترتیب مهم‌ترین مشکلات در زمینة تولید، بازاریابی و ترویج و آموزش از نظر آلبالوکاران است.

کلیدواژه‌ها


Dahankar, G. H. Lallan, R. Bharadwaj, D. B. Nafees, A. (2002). Extension Issues in Informal Marketing. Agricultural Marketing Journal.
Dixie, G. (2005). Marketing Extention Guige 5: Horticultural Marketing.
FAO STAT. (2009). Available at: http:// faostat.fao.org/site/567/Desktop Default.aspx? page ID=567#ancor.
Iezzoni, A. Schmidt, H. and Albertini, A. (1990). Cherries(prunus). Acta Horticulturae190, 111-173.
Looney, N. E. (1985). Benefits of calcium sprays below expectations in B. C. tests. Good fruit Grower 36(10), 7-8.
Mick, W. C. and Mitchell, F.G. (1972). Handling sweet cherries for the Fresh Market.
Circular 560. University of California, Davis, 18pp.
Rust, Ch. H. (1996). Attitude AS a Function of Marketing for Farmers and Ranchers.
 Shepherd, A.W. (2003). Marketing Extension Guides3: Market Research for Agriprocessors. F.A.O. From: http://www.fao.org/.
Sigal, J. (1999). Constraint analysis of Sugar beet main problems. Article Agricultural. NO. 3.
Tantray, A. & Rakish. N. (1991). Constraints in increasing rice production. Indian Journal of extension education. VOL. XXVII. NO.1 & 2.
Wright, E. N. and Brough, T. (1966). Bird damage to fruit. In: synge, P. M. and Napier, E. (eds)Fruit present and Future. RHS/Bles,pp.168-180.