ارزیابی کیفیت برنامه درسی گرایشی مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه ترویج و آموزش و کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

در بازنگری دروس مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی در ابتدای دهة 1380، برای جبران نقص‌های برنامة درسی مذکور، برنامة درسی گرایشی نیز به آن اضافه شد. حال با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این برنامة درسی، در زمینة کیفیت و حتی در بعضی موارد دربارة ضرورت وجودی آن پرسش‌هایی مطرح شده است؛ بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت برنامة درسی گرایشی مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی است. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی است و جامعة آماری آن را تمام دانش‏آموختگان مقطع کارشناسی رشتة ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سه دورة اخیر (120 نفر) تشکیل می‌دهند. از این تعداد، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‏گیری کاملاً تصادفی، 92 نفر به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای اجرای پژوهش از پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته استفاده شد که در آن، دو مؤلفة اصلی کیفیت از دیدگاه بانک جهانی (عملکرد و محیط یادگیری) براساس مقیاس پنج­درجه‌ای لیکرت سنجیده شدند. روایی پرسشنامه توسط پنلی از متخصصان و پایایی آن با انجام مطالعه‏ای پیشاهنگ و ضریب آلفای کرونباخ (بیش از 7/0 برای تمامی متغیرها) تأیید شد. نتایج نشان داد اکثر پاسخگویان به درج نام رشتة گرایشی در گواهینامة پایان تحصیلات خود تمایل دارند و از نظر آنان وجود این دروس مفید است. با اینکه از دیدگاه پاسخگویان، متغیر محیط ‏یادگیری در وضعیتی نامطلوب و متغیر دستاوردهای یادگیری و کیفیت کلی دروس گرایشی در وضعیتی مطلوب ارزیابی شد، پاسخگویان اعلام کردند که اعضای هیئت علمی سایر رشته‏ها دیدی مثبت به دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ندارند و همچنین اعلام کردند که دروس گرایشی در وضعیت فعلی خود دانشجویان را برای ورود به بازار کار آماده نمی­کنند. نحوة انتخاب دروس گرایشی و نوع فعالیت خانوادگی، تفاوت آماری معناداری را در میانگین متغیرهای اصلی مطالعه ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


Akbari lakeh, M., Karimi Mounaghi, H., & Isanlou, O. (2011). Return on Investment” Model for Educational Planning. Horizons of Medical Education Development, 4(3), 27-31.
Babbar, S. (1995). Applying total quality management to educational instruction: A case study from a US public university. International Journal of Public Sector Management, 8(7), 35-55.
Baum, S., & Payea, K. (2005). The Benefits of Higher Education for Individuals and Society. College Board, Connect to college success. Available in: www.collegeboard.com
Bloom, D., Canning, D., & Chan, K. (2006). Higher Education and Economic Development in Africa. Human Development Sector Africa Region. HARVARD UNIVERSITY.
Ermer, D. S. (1995). Using QFD becomes an educational experience for students and faculty. Quality Progress, 28(5), 131-138.
ÜNAL, Ö. F. (2001). APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Journal of Qafqaz University, (7), 1.
Hewitt, F., & Clayton, M. (1999). Quality and complexity–lessons from English higher education. International Journal of Quality & Reliability Management, 16(9), 838-858.
Hwarng, H. B., & Teo, C. (2001). Translating customers’ voices into operations requirements-A QFD application in higher education. International Journal of Quality & Reliability Management, 18(2), 195-226.
Johnston, R. (1995). The determinants of service quality: satisfiers and dissatisfiers. International Journal of Service industry management, 6(5), 53-71.
Kaissi, B., Chahine, S. A., & Jammal, A. (2009). Theme: New Approaches to Quality Assurance In The Changing World of Higher Education. Title: Towards a New Higher Education Quality Assurance System for Lebanon.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational Psychological Measurement, 30, 607-610.
Medinschi, S., & Kysilka, D. (2011). TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION SERVICES BASIC PRINCIPLES. Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, (XVII), 240-246.
Manjunatha, K., & Shivalingaiah, D. (2004). Customer's perception of service quality in libraries. Annals of Library and Information Studies, 51(4), 145-151.
Materu, P. N. (2007). Higher education quality assurance in Sub-Saharan Africa: status, challenges, opportunities and promising practices (No. 124). World Bank Publications.
MSRT, Ministry of Science, Research and Technology High Council planning. (2002). General Characteristics of Agricultural Extension and Education Program and undergraduate courses. Ratified by 414high Council meeting scheduled. (In Persian).
Mojaradi, Gh., & Tohidlu, Sh. (2011). Expectations of students of Zanjan University of Agricultural Operations Course. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 2-42(2), 285-275. (In Persian).
Moshref javadi, M., Kurang beheshti, A., & Mohammadi esfehani, N. (2008). The review of higher education System in world and Iran. Congress of the Humanities. Available in: http://www.ensani.ir/fa/content/87368/default.aspx. (In Persian).
Nicolescu, L. (2009). APPLYING MARKETING TO HIGHER EDUCATION: SCOPE AND LIMITS. Management & Marketing, 4(2), 35-44.
Rowley, J. (1997); “Beyond Service Quality Dimensions in Higher Education”; Quality Assurance in Education, 5 (1), 7-14.
Sahney, S., Banwet, D. K., & Karunes, S. (2004). Customer requirement constructs: the premise for TQM in education: a comparative study of select engineering and management institutions in the Indian context. International Journal of Productivity and Performance Management, 53(6), 499-520.
Shadfar, H., Liaghatdar, M., & Sharif, M. (2011). Conformity Assessment of Educational Planning & Management curriculum to students' needs. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, 62. 146-123. (In Persian).
The World Bank. (1995). Priorities and strategies for education. Manufactured in the United States of America. ISBN 0-8213-331 1-9.
Tofighi, Sh., Fallah, M., & Khaje azad, M. (2012). The quality assessment of educational leadership in baghiatollah hospital based on Excellence Model of Malcolm Baldrige. Journal of Qazvin University of Medical Sciences, Year XVI, No. 2 (follow 63), Summer 2012. (In Persian).
UNSCO, iiep, International Institute for Educational Planning. (2007). Higher education and development. Newsletter, Vol. XXV, N° 1.
Wemmenhove, R., & Groot, T. (2001); Principles for University Curriculum Greening”; International Journal of Sustainability in Higher Education, McB University Press, 2(3), 267-283. Available at: http://www. Emerald - library.com.