دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 643-870 
تبیین عوامل موثر بر رفتار محیط زیست باغداران شهرستان مشکین شهر.

صفحه 663-678

10.22059/ijaedr.2021.293647.668853

محمدرضا شاه‌پسند؛ ابوالمحمد بندری؛ نیره امامی؛ عباس نوروزی؛ جواد قاسمی


تحلیل عوامل موثر بر ضریب خودکفایی گندم در ایران

صفحه 731-741

10.22059/ijaedr.2021.319026.669012

احمد فتاحی اردکانی؛ زهرا احمدی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ اکرم نشاط


بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا

صفحه 819-835

10.22059/ijaedr.2020.296449.668874

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری؛ میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری؛ الناز خانزاده شادلوسفلی


بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران

صفحه 851-862

10.22059/ijaedr.2021.317027.669001

سیدابوالقاسم میرعمادی؛ امیر حسین چیذری؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی؛ تکتم محتشمی