ارزیابی نقش کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب بر صیانت از جنگل ها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد مرودشت ، مرودشت، ایران

2 استاد گروه اقتصادکشاورزی واحد مرودشت

چکیده

بکارگیری سیاست‌های تغییر تعرفه در عرصه‌ی تجارت، در دهه‌های اخیر مورد توجه خاص کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. از جمله سیاست‌های داخلی که در بازار چوب وارداتی مشهود است، اعمال موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است. با توجه به اهمیت جنگل های کشور و نقشی که در زندگی بشر دارند، حفظ و احیای این منابع همواره از مهمترین موضوعات مورد بحث سیاست‌گذاران بوده است. بطوری که در طی سال‌های مختلف، سیاست‌های متفاوتی از جمله طرح صیانت از جنگل‌های کشور و حذف تعرفه واردات چوب تعریف و اجرا شده است. در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه چوب و فرآورده های چوبی بر تولید ناخالص ملی و واردات بخش های اقتصادی بر اساس یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مدل بر مبنای ماتریس داده های خرد سال 1395 طراحی شد. نتایج نشان داد که کاهش تعرفه واردات چوب و فرآورده های چوبی باعث افزایش واردات بخش چوب و فرآورده های چوبی و سایر بخش‌ها، تولید ناخالص ملی و رفاه شده است. اما سطح فعالیت بخش چوب و فرآورده‌های چوبی داخلی در ابتدا افزایش و سپس با کاهش همراه می‌باشد. لذا توصیه می‌شود تعرفه واردات چوب بر اساس یک برنامه زمانی مشخص کاهش یابد که در این برنامه زمانی لازم است مواردی مانند روابط بین انواع چوب و امکان تطابق صنایع وابسته مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Adeli, K. (2011). Study of Wood Market and Planning of Forest Harvesting Based on Sustainable Development Principle in Iran. PhD Thesis. Sari School of Natural Resources. Ph.D. Dissertation. Natural Resources School of Agricultural and Natural Resources University of Sari, Iran.
 2. Bafandeh, S., & Rastin, M. (2013). The Impact of the Import Tariff Rate on Wood and Paper Industry Export. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 2(7), 129-151.
 3. Banerjee, O., & Alavalapati, J. (2009). A computable general equilibrium analysis of forest concessions in Brazil. Forest Policy and Economics, 11(4), 244-252.
 4. Brooks, D.J, Ferrente, J., Haverkamp. W., & Langea. D. (2004). Economic and Environmental Traiff Liberalization in the forest products sector, published by U.S. Dpartment of Agriculture, Forest service August2001, 74p.
 5. Chunquan, Z.H., Talor, R. & Guoqiang, F. (2004). Chnia‘s wood market, trade and the environment science Press USA Inc, 81p.
 6. CIEL, (1999). Assessing the Effects on Forests of Proposed Trade Liberalization in the forest product sector, Federal Reigister, 64 Fed. Reg 34304-306.
 7. Gan, J. (2004). Effects of China’s WTO accession on global forest product trade. Forest policy and Economics, 6(6), 509-519.
 8. Guan, Zh. & Kwee, J. (2019). The Restricting Effects of Forest Certification on the International Trade of Wood Products. Journal of Sustainable Forestry, 39.
 9. Javanbakht, A., & Salami, H. (2010). The Effect of Omitting Subsidies in Agriculture and in Its Related Industries on Households and on the Economic Variables: An Analysis in the Framework of General Equilibrium. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 4, 2-40.
 10. Khosravi, Sh., Maleknia, R. Adeli, K., Mohseni, R. & Hodges, D. (2018). The effects of globalization on the imports of wood products in Iran. Journal of Forest Economics, 32, 116-122.
 11. Kolesnikova, A. V. (2013). Analysis of influence of customs tariff policy in forest for the Russian federation forestry development border to China region. Modern Research of Social Problems, 7, 1-11.
 12. Kowero, G. & Mabugu, R. (2006). Macroeconomic policies and industrial wood processing and trade in Zimbabwe. Forest policy and Economics, 22-34.
 13. Layani, G.H., & Esmaeili, A. (2016). Welfare impacts of tariff reduction of imported wood in Iran: Application of Quadratic Almost Ideal Demand System. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 47(2), 271-284 (In Farsi).
 14. Layani, GH. (2013). Economic Analysis of Wood Import to Iran. Sc. Thesis, Agricultural Economics. Shiraz University.
 15. Shahnooshi, N. (2016). Assessment of socio - economic effects of targeted subsidies law of energy carriers. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4), 669-686. doi: 10.22059/ijaedr.2016.58023.
 16. Shamekhi, T. & Mir Mohammadi. (2012). Challenges of Iranian forests and rangelands and suggestions for resolving problems. Strategic Report of Economic Research Deputy, 150, 1-131.
 17. Shoeibi, S.H., Heshmatolvaezin, S.M., Amiri, S. & Shamekhi, T. (2010). Impact of wood import tariff on illegal wood logging in Northern Caspian Forests, Iranian Journal of Forest, 2(1), 1-13 (In Farsi).
 18. Zhu, Sh., Buongiorno, J. and Brooks, D.J. (2001). Effects of accelerated tariff liberalization on the forest products sector: a global modeling approach. Forest policy and Economics, 4, 57-78.
 19. Zoghipour, A., & Zibaei, M. (2010). Effects of Trade Liberalization on Key Variables of Agricultural Sector in Iran: Computable General Equilibrium. Agricultural Economics, 3(4), 67-93