ارزیابی اقتصادی کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب به ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد مرودشت ، مرودشت، ایران

2 استاد گروه اقتصادکشاورزی واحد مرودشت

چکیده

بکارگیری سیاست‌های تغییر تعرفه در عرصه‌ی تجارت، در دهه‌های اخیر مورد توجه خاص کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. از جمله سیاست‌های داخلی که در بازار چوب وارداتی مشهود است، اعمال موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است. با توجه به اهمیت جنگل های کشور و نقشی که در زندگی بشر دارند، حفظ و احیای این منابع همواره از مهمترین موضوعات مورد بحث سیاست‌گذاران بوده است. بطوری که در طی سال‌های مختلف، سیاست‌های متفاوتی از جمله طرح صیانت از جنگل‌های کشور و حذف تعرفه واردات چوب تعریف و اجرا شده است. در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه چوب و فرآورده های چوبی بر تولید ناخالص ملی و واردات بخش های اقتصادی بر اساس یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مدل بر مبنای ماتریس داده های خرد سال 1395 طراحی شد. نتایج نشان داد که کاهش تعرفه واردات چوب و فرآورده های چوبی باعث افزایش واردات بخش چوب و فرآورده های چوبی و سایر بخش‌ها، تولید ناخالص ملی و رفاه شده است. اما سطح فعالیت بخش چوب و فرآورده‌های چوبی داخلی در ابتدا افزایش و سپس با کاهش همراه می‌باشد. لذا توصیه می‌شود تعرفه واردات چوب بر اساس یک برنامه زمانی مشخص کاهش یابد که در این برنامه زمانی لازم است مواردی مانند روابط بین انواع چوب و امکان تطابق صنایع وابسته مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها