بررسی اثر شوک‌های سیاست‌های پولی بر قیمت گروه محصولات کشاورزی مختلف (غذایی-صنعتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان شهر رفسنجان استان کرمان

2 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

بخش کشاورزی ازنظر تأمین مواد غذایی جمعیت در حال رشد و هم‌چنین تولید مواد و نهاده‌های موردنیاز صنایع، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است. ازاین‌رو نوسانات قیمت محصولات بخش کشاورزی موضوعی مهم است که باید موردبررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک‌های سیاست‌های پولی بر قیمت گروه محصولات کشاورزی مختلف (غذایی-صنعتی)، با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته (GMM) در طی دوره زمانی 1398-1380 می‌پردازد. در این راستا تغییرات حجم پول به‌عنوان پروکسی سیاست پولی در سطح ملّی مورداستفاده قرارگرفته است. برای به دست آوردن شوک‌های سیاست پولی از فیلتر هودریک-پرسکات (HP) استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد، شوک‌های پیش‌بینی‌شده و شوک‌های پیش‌بینی‌نشده حجم پول بر روی قیمت محصولات کشاورزی اثر می‌گذارند. اما، شدّت اثرگذاری این دو متفاوت از هم است. به‌طوری‌که شوک‌های پیش‌بینی‌شده در هر دو گروه منتخب (غذایی- صنعتی) دارای اثری مثبت و معنادار هستند؛ اما شوک‌های پیش‌بینی‌نشده در گروه محصولات غذایی کشاورزی اثری بی‌معنی دارند و در گروه محصولات صنعتی کشاورزی دارای اثری مثبت و معنادار می‌باشند. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد، تأثیر شوک‌های سیاست پولی بر قیمت‌ محصولات کشاورزی در هر دو گروه موردنظر نامتقارن است. این بدان معناست که اثرات شوک پولی پیش‌بینی‌شده و ‌پیش‌بینی‌نشده بر قیمت محصولات کشاورزی یکسان نیست.

کلیدواژه‌ها