نقش سرمایه اجتماعی و قابلیت‌های حرفه‌ای در توسعه کشت گیاهان دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زنجان/ دانشگاه زنجان

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه زنجان.

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه پیام نور زنجان، ایران

4 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

چکیده

گیاهان دارویی قدمتی همپای بشر داشته و بعنوان یکی از اقلام صادراتی بخش کشاورزی و یکی از اصلی‌ترین منابع تامین نیازهای غذایی و دارویی بشر به شمار می‌آید. هدف از این مطالعه، بررسی نقش سرمایه اجتماعی و قابلیت‌های حرفه‌ای در توسعه کشت گیاهان دارویی بعنوان یک نوآوری در بخش کشاورزی است. تحقیق کمی حاضر از نظر هدف کاربردی است که در آن از روش کار میدانی (پیمایشی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل همه کشاورزان استان زنجان بود. که در مجموع 389 نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله نرم افزار SPSS24 و AMOS24 انجام شد. نتایج نشان داد بین بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی با توسعه کشت گیاهان دارویی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد مجموع اثر غیرمستقیم بعد ارتباطی و بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان زنجان از طریق قابلیت‌های حرفه‌ای کشاورزان مثبت و معنی‌دار است در حالیکه اثر غیرمستقیم بعد ساختاری سرمایه اجتماعی معنی‌دار نبود. راه‌اندازی رشته‌ها و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت توسط مراکز آموزشی فعال در سطح استان از جمله پیشنهادات این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها