بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

چکیده

طی چند دهه اخیر سیاستگزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی در پی یافتن روش‌های نوین معاملات محصولات کشاورزی هستند که کارایی حداکثری را برای فعالان بازار این محصولات در پی داشته باشد. به همین منظور قراردادهای معاملاتی متنوعی از جمله قرارداد آتی توسعه بیشتری یافتند. قرارداد آتی، قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که در حال حاضر تعیین می‌کند، بفروشد و در مقابل، خریدار قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با مشخصات تعیین شده خریداری نماید. هدف این مطالعه بررسی کارایی قراردادهای آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران از طریق بررسی ارتباطات قیمت‌های نقدی و آتی این محصول در بورس کالای ایران می‌باشد. برای رسیدن به این منظور از رهیافت تصحیح خطای برداری انگل و گرنجر و با استفاده از قیمت‌های تسویه روزانه قراردادهای آتی و نقدی زعفران نگین استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر وجود ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت از قیمت‌های آتی به سمت قیمت‌های نقدی می‌باشد. بنابراین کارایی ابزارهای معاملاتی آتی زعفران نگین به عنوان هدایت کننده قیمت‌های نقدی زعفران نگین و همچنین به عنوان یک فاکتور تاثیرگذار در کشف قیمت‌های نقدی مورد تایید واقع شده است که با نتایج مطالعات پیشین سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها