بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

چکیده

طی چند دهه اخیر سیاست­گزاران و برنامه­ریزان اقتصادی در پی یافتن روش­های نوین معاملات محصولات کشاورزی هستند که حداکثر کارایی را برای فعالان بازار این محصولات در پی داشته باشد. به همین منظور، قراردادهای معاملاتی متنوعی از جمله قرارداد آتی توسعه بیشتری یافتند. قرارداد آتی، قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می­شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که در حال حاضر تعیین می­کند، بفروشد و در مقابل، خریدار قرارداد متعهد می­شود آن کالا را با مشخصات تعیین شده خریداری نماید. هدف این مطالعه، بررسی کارایی قراردادهای آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران از طریق بررسی ارتباط قیمت­های نقدی و آتی این محصول در بورس کالای ایران می­باشد. برای رسیدن به این منظور از رهیافت مدل تصحیح خطای برداری انگل و گرنجر و با استفاده از قیمت­های تسویه روزانه قراردادهای آتی و نقدی زعفران نگین استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر وجود ارتباط کوتاه­مدت و بلندمدت از قیمت­های آتی به سمت قیمت­های نقدی می­باشد. بنابراین، کارایی ابزارهای معاملاتی آتی زعفران نگین به­عنوان هدایت­کننده قیمت­های نقدی زعفران نگین و همچنین، به­عنوان یک فاکتور تاثیرگذار در کشف قیمت­های نقدی مورد تایید واقع شده است که با نتایج مطالعات پیشین سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmadpour, A. & Nikzad, M., (2011). The Relationship between Cash and Future Prices of Gold Coins in the Iran Commodity Exchange. Journal of Stock Exchangeو 13(1), 175-190. (In Farsi)
 2. Ansari, y. & Hosseini-Yekani, S.A. (2014). The effect of the development of financial markets on the development of the agricultural sector in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(3), 529-535. (In Farsi)
 3. Asche, F., B. Misund, and M. Sikveland. (2002). The relationship between spot and contract gas prices in Europe. Energy Economics. 38: p. 212-217.
 4. Aulton, A. J., Ennew, C. T. & Rayner, A. J. (1997). Efficiency tests of futures markets for UK agricultural commodities. Journal of Agricultural Economics, 48(3), 408-424.
 5. Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and Error Correction: Representa- Tion, Estimation and Testing. Journal of Econometrics, 55, 251–276.
 6. Fadaienejad, M., Salehabadi, A., Asadi, G., Vaziri, M., taati kashani, H. (2018). Efficient market in gold future market in high and low volatility. Journal of Investment Knowledge,7(27), 339-362. (In Farsi)
 7. Fakari-Sardehae, B., Akbarpour, A., Siami, A., & kojouri, M. (2013). The Relationship between the Future and Cash Market Prices of Gold Coins. Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 22(2), 93-107. (In Farsi)
 8. Floros, C & Vougas. D. (2007). Lead-lag relationship between futures and spot markets in Greece: 1999-2001. International Research Journal of Finance and Economics. Issue 7, Pages: 168-174.
 9. Hull, J. (2002). Fundamentals of future and options markets. 4th edition, Prentice Hall.
 10. Inani, S.K. (2018). Price Discovery and Efficiency of Indian Agricultural Commodity Futures Market: An Empirical Investigation. Journal of Quantitative Economics. vol. 16, issue 1, No 7, 129-154. https://doi.org/10.1007/s40953-017-0074-7
 11. Inoue, T. & Hamori, S. (2012). Market Efficiency of Commodity Future in India. IDE Discussion Paper, 370.
 12. Jabir, A. & Gupta, K.B. (2011). Efficiency in Agricultural Commodity Futures Markets in India: Evidence from Cointegration and Causality Tests, Agricultural Finance Review, 71(2),162-178.
 13. Lutkepohl, H. (2005). Forecasting with VARMA Models. Handbook of Economic Forecasting. Elsevier, Amsterdam, 287–325.
 14. Mehrara, M. & Naebi, F., (2014). Relationship between cash and future gold coin prices in Iran. Journal of Economic Sciences. 29(8), 71-88. (In Farsi)
 15. Noferesti, M. (1999). Unit root and cointegration in econometrics. first edition. Rasa Publications. (In Farsi).
 16. Pendar, M., Shakeri, A. & Salami, H., (2011). Price risk management of soybean oil imports by futures market. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42(4), 479-492. (In Farsi)
 17. Sherafatmand, H., Yazdani, S. & Moghaddasi, R., (2014). Price risk management of date crop price using futures market (Application of bivariate GARCH model). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(4), 601-611. (In Farsi)
 18. Singh, Gurmeet. (2017). Efficiency of Indian Commodities Market: A Study of Agricultural commodities. Journal of management, 15(2), 68-84.
 19. Statistical Yearbook of the Ministry of Jihad for Agriculture of Iran, Volume 2, 2019.
 20. Ul Haq. I. & Rao, K. C. (2014). Efficiency of Commodity Markets: A Study of Indian Agricultural Commodities.  Pacific Business Review International. Volume 7, Issue 2, 94-99