دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 201-440 
تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحه 327-341

10.22059/ijaedr.2020.306705.668932

سونیا سوری؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ سید حمید موحد محمدی