بررسی تأثیر دانش و نگرش بر رفتار صیفی کاران جنوب استان کرمان نسبت به مدیریت کسب وکار زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه، بسیاری از کشاورزان در تولید خود با مشکلات عدیده­ای از جمله تنگناهای اقتصادی، کمبود نهاده­های تولیدی، هزینه­های نهادی بالا و غیره مواجه هستند. تسلط کشاورزان به مدیریت کسب­وکار می­تواند تا حدود زیادی این مشکلات را کاهش دهد. لذا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش توصیفی- همبستگی با هدف بررسی تاثیر دانش و نگرش بر رفتار صیفی­کاران جنوب استان کرمان نسبت به مدیریت کسب­وکار زراعی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کشاورزان صیفی­کار جنوب استان کرمان تشکیل دادند (75000 N=) که بر اساس جدول کرجسی­و­مورگان تعداد 382 کشاورز به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که روایی آن به تأیید پانل متخصصان رسید و برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار قابل قبولی به­دست آمد (95/0-85/0=). نتایج نشان داد، کشاورزان  در مدیریت کسب وکار زراعی در سطح متوسط بودند. آن­ها در زمینه مدیریت کارکنان مزرعه وضعیت بهتر و لیکن بیشترین ضعف را درمدیریت استراتژیک زراعی داشتند. نمره دانش پاسخگویان در زمینه مدیریت کسب و کار زراعی 58/11 (از 20) به­دست آمد که نشان می­دهد مدیریت کسب وکار زراعی صیفی­کاران از سطح متوسط اندکی بالاتر است و 3/73 درصد افراد نسبت به مدیریت کسب­وکار خود نگرش مثبتی داشتند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد که دانش و نگرش بر رفتار مدیریت کسب­وکار زراعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، توصیه می­گردد برای بهبود مدیریت کسب وکار زراعی صیفی­کاران جنوب کرمان نسبت به ارتقای سطح دانش آنان دوره­های آموزشی غیررسمی برنامه­ریزی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Afshari, Z. (2008). Factors Affecting the Stability of Attitude and Behavior among Cotton Producesr in Isfahan. Master's thesis, Ramin Khuzestan Agricultural Extension and Education and Natural Resources field Engineering. (In Farsi).
 2. Ajzen, I., and Fishbein, M. (1980). Prediction of goal directed behavior: attitudes, intentions and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social Psychology, 41(4), 607-627.
 3. Al-Rimawi, A. S. (2003). Jordanian extension agents’ attitudes Jordan toward farm business management and training needs. Journal of International Agricultural and Extension Education, 10 (2), 7-17.
 4. Al-Rimawi, A. S., Emad, K. K., & Abdulfatah, S. A. (2004). An investigation in to the perceived farm management and marketing educational needs of farm operators in Jordan. Journal of Agricultural Education, 45(3), 34-43.
 5. Boehlje, M., Dobbins, C., & Miller, A. (2002). Are your farm business management skills ready for the 21 century? Retrieved From http://www.Purdue.edu/extmedia/ID /ID-244.pdf/
 6. Bond, J. L., Kriesemer, S. K. Emborg, J. E. & Chadha, M. L. (2018). Understanding farmers’ pesticide use in Jharkhand India. Extension Farming Systems Journal, 5 (1), 53-61.
 7. Buglar, M. E., White, K. M., & Robinson, N. G. (2018). The role of self-efficacy indental patients’ brushing and flossing: Testing an extended Health Belief Model. Patient Education and Counseling, 78(2), 269–272. http://dx.doi.org/10.1016/ j.pec.2009.06.014.
 8. Burton, M., Dobbins, C., & Miller, A. (2017). Are your farm business management skills ready for the 21 century? Retrieved From http://www.Purdue.edu/extmedia/ID /ID-244.pdf/
 9. Dehghani, H. (2016). Improving attitudes towards the use of chemical toxins. A step towards sustainable agriculture. Congress of pioneers of progress, Tehran, Center for the Islamic-Iranian Model of Progress (In Farsi).
 10. Ferdowsi, S., Mortazavi, S., & Rezvani, N. (2007). The relationship between environmental knowledge and environmental behaviors. Journal of Humanities, 53, 27-56. (In Farsi).
 11. Fish, A. (2018). Sustainable agriculture and integrated pest management (IPM) resource & information directory. Retrieved from http://www.mda.state.mn.us/news/publicati ons/protecting/sustainable/esapdirectory.pdf.
 12. Faryabi, R., Mokhtari, M., Rahimi, T., Javadi, A., & Rastgari, N. (2016). Investigation of status and correlations between knowledge, attitude and performance of greenhouse farmers of Jiroft town in relation to adverse health and environmental effects of the use of pesticides in 2015. Iranian Journal of occupational Health, 14(5), 153-164. (In Farsi).
 13. Golzar, F., Askari, M., Rari, M., & Daneshvar Ameri, J. (2014). Analysis of Factors Influencing Production Risk Management Farmer Orange Work in Jiroft. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(1), 67-57. (In Farsi).
 14. Ghlavandi, S., & Noorollah noorvandi, A. (2016).The role of farmer's knowledge and attitudes in the use of chemical pesticides. National conference on climate orientation, Mashhad, Fedosi University of Mashhad. (In Farsi).
 15. Heidari S. (2011). Investigation of Socio-Economic Factors Influencing the Knowledge of Farmers of Wheat on Crop Management (Case study: Meshgin City). Agricultural Extension and Education Research, 4(4), 24-32 (In Farsi).
 16. Hejazi, S. Y. & Eshaghi, S. R. (2014). Explaining the environmental behavior of villagers in western provinces of Iran based on planned behavioral model. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(2), 257-268. (In Farsi).
 17. Jahan, S. (2016). Understanding effects on attitude-behavior consistency: The role of relevance, complexity, and amount of knowledge. Journal of personality and Social Psycology, 90 (4), 556- 577.
 18. Omani, O.R. (2010). Identification of Factors Affecting Agricultural Water Sustainable Knowledge among Wheat Farmers in Ahvaz. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 3 (2), 77-65. (In Farsi).
 19. Onyuma, S. E., Birachi, T., Cheruiyoit, K., & Icart, E. (2018). Effect of management in agricultural production: Evidence from Kenya. African Journal of Business and Economics, 1(1), 1-18.
 20. Sommer, L. (2019). The Theory of Planned Behavior and the Impact of Past behavior. International Business & Economics Research Journal. 10(1), 91-99.
 21. Shabani, K., Shahasand, M. R., Baradaran, M., Khosravi Pour, B., Zandi Sohani, N. (2014). Identification of the most effective factors in the attitude and behavior of wheat farmers regarding food security in the north of Khuzestan. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(3), 583-575. (In Farsi).
 22. Sabziyanmollai, Kh. Ajili, A.A., Mahmoodzade, S., Yazdanpanah, M., & Foroozani, M. (2015). Investigating the tendency and behavior of farmers to apply integrated pest management using the developed theory of planned behavior. Journal of Agricultural Extension and Education Resarch, 2(30), 57-71. (In Farsi).
 23. Wallner, S., Hunziker, M., & Kienast, F. (2003). DO natural Science experiments influence public attitudes towards environmental problems? Global environmental change, 13, 185- 194.
 24. Yaghobi, A.H., Chizari, M., Pezeshkirad, GH, R., & Feli, S. (2018). The importance of farm management skills from the perspective of wheat farmers in Tafresh city. Journal of Agricultural Economics and development, 17(66), 99-114. (In Farsi).
 25. Zoller, C.T. (2000). Collaboration builds a successful farm management workshop. Journal of Extension, 38(1). Retrieved Sep. 12, 2010 from: http://www.joe.org/joe/2000february /iw4.htm/