بررسی تاثیر دانش، نگرش و رفتار صیفی کاران جنوب استان کرمان نسبت به مدیریت کسب و کار زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی، دکترای توسعه روستایی

2 ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

امروزه بسیاری از کشاورزان در تولید خود با مشکلات عدیده‌ای از جمله تنگناهای اقتصادی،کمبود نهاده‌های تولیدی، هزینه‌های نهادی بالا و... مواجه هستند. تسلط کشاورزان به مدیریت کسب‌وکار می‌تواند تا حدود زیادی این مشکلات را کاهش دهد، لذا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش توصیفی- همبستگی با هدف بررسی تاثیر دانش و نگرش بر رفتار صیفی‌کاران جنوب استان کرمان نسبت به مدیریت کسب‌وکار زراعی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کشاورزان صیفی‌کار جنوب استان کرمان تشکیل دادند ( 75000 N= ) که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 382 کشاورز به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن به تأیید پانل متخصصان رسید و برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار قابل قبولی به دست آمد(95/0-85/0 =). نتایج نشان داد که کشاورزان در مدیریت کسب وکار زراعی در سطح متوسط بودند. آن‌ها در زمینه مدیریت کارکنان مزرعه وضعیت بهتر و لیکن بیشترین ضعف را درمدیریت استراتژیک زراعی داشتند. نمره دانش پاسخگویان در زمینه مدیریت کسب و کار زراعی 58/11(از20) به دست آمد که نشان می‌دهد مدیریت کسب وکار زراعی صیفی‌کاران از سطح متوسط اندکی بالاتر است و 3/73 درصد افراد نسبت به مدیریت کسب‌وکار خود نگرش مثبتی داشتند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد که دانش و نگرش بر رفتار مدیریت کسب‌وکار زراعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین توصیه می‌گردد برای بهبود مدیریت کسب وکار زراعی صیفی‌کاران جنوب کرمان نسبت به ارتقای سطح دانش آنان دوره‌های آموزشی غیررسمی برنامه‌ریزی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها