تحلیل آسیب‌شناسی تعاونی‌های طیور (مورد مطالعه: استان همدان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

تعاونی­های بخش کشاورزی و به­ویژه تعاونی­های طیور علی­رغم جایگاه بسیار مهمی که در تولید و اشتغال دارند در سال­های اخیر با آسیب­های جدی مواجه شده­اند. تحقیق حاضر در پی شناخت دقیق مسایل و مشکلات این تعاونی­ها و اولویت­بندی مهم­ترین آسیب­های آنها در حوزه­های مختلف بوده است. لذا، هدف مطالعه حاضر تحلیل آسیب­های تعاونی­های طیور در استان همدان است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به­شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعه­آماری تحقیق را از اعضای هیئت­مدیره تعاونی­های طیورتشکیل داد­ند و به­طور سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. مهم­ترین ابزار جمع­آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق­ساخته  است که روایی صوری آن توسط متخصصان فن مورد­ تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم 85/0 به­دست آمد. تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق به کمک نرم­افزار آماری SPSS25 انجام شد. با بهره­گیری از تکنیک تحلیل عاملی، آسیب­ها در پنج گروه دسته­بندی شدند. "آسیب­های زیرساختی-نوآوری" با تبیین 08/26 درصد از واریانس، به­عنوان مهم­ترین عامل معرفی شد. این عامل همراه با سایرآسیب­ها "آسیب­های اقتصادی-بازاری"، "آسیب­های محیط اجتماعی-فرهنگی"، "آسیب­های درون­ سازمانی" و "آسیب­های مدیریتی" در مجموع 96/63 درصد از واریانس­کل آسیب­پذیری تعاونی­ها را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


 • R, (2017).230 organizations and cooperatives are active in Hamedan province. Tasnim News Agency. Available on: www. Tasnim.com. (In Farsi).
 • A.,Mokhtari, V. & Poursaeed, A.R. (2014). Identifying the factors affecting the success of agricultural production cooperatives Dastan Ilam, Quarterly Journal of Village and Development, 17(3), 105-122. (In Farsi).
 • Ali Beigi, A. & Jafarinia, M. (2012).The effect of production cooperatives on the amount of social capital: A study of poultry cooperatives in Kermanshah.Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-43(3), 472-461. (In Farsi).
 • Ali Beigi. A., Gravandi. SH., & Athari. Z, (2014).Pathology of greenhouse products cooperatives in Kermanshah province, Rural and Development Quarterly, 17(2), 1-19. (In Farsi).
 • F., Arvin. P. & Arbabi, M. (2016). Investigation of problems and damages of agricultural cooperatives with emphasis on the situation of agricultural cooperatives in North Khorasan province. 4th National Conference of Agricultural Student Scientific Associations, Natural Resources, and the Environment, University College of Agriculture and Natural Resources, Karaj, Iran. (In Farsi).
 • Arbabi, F. & Arvin, P. (2016). A Study of the Problems and Damages of Agricultural Cooperatives with Emphasis on the Status of Agricultural Cooperatives in North Khorasan Province, Journal of Agriculture and Sustainable Development, 65 (August and September, 2016), 20-26. (In Farsi).
 • Asadi Borujen, A. (2008). Investigating the causes and factors of success and failure of cooperatives in Chaharmahal and Bakhtiari province, Research portfolio of the Ministry of Cooperatives 2007, Tehran: Optimistic. (In Farsi).
 • Ataei, P. & Izadi, N. (2015). Structures affecting the loss of rural cooperatives (Case study: Amirkabir rural cooperative in Fars province). Iranian Journal of Agricultural Extension and Education Sciences, 11(1), 181-196. (In Farsi).
 • Babaei Fini, A., Rahmani, B. & Hazrati, M. (2013). Analysis of effective strategies on the development of agricultural cooperatives in the rural economy (Case study: Khodabandeh city). Quarterly Journal of Geographical Studies of Arid Areas, 3 (11): 113-132. (In Farsi).
 • Bazrafshan, J. & Shahin, H. (2010). Pathology of Rural Production Cooperatives in Iran. Proceedings of the Fourth Congress of Geographers of the Islamic World,University of Sistan & Balouchestan, Zahedan, (In Farsi).
 • A., Metin I., & Celik. M, (2012). Taking a photo of Turkish fishery sector: a SWOT analysis. Social and Behavioral Sciences, 58, 1515-1524.
 • Central Organization of Rural Cooperatives of Iran, (2018). Agricultural cooperatives. Available on: www.Corc.ir. (In Farsi).
 • Chit Saz, M.(2017).Organizational pathology. Available at: www.Clinicsazmani.com/ (In Farsi).
 • Danesh Mehr, H. (2018). Pathology of Rural Production Cooperatives and Presenting Practical Solutions to Promote Their Role in the Development of Local Communities (Case Study of Rural Production Cooperatives in Kurdistan Province. Research Project of Kurdistan University. (In Farsi).
 • Eidi, S. & Saadi, H. (2011). Factors Affecting the Success of Cooperatives in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Proceedings of the Second National Conference on Sustainable Rural Development, BuAliSina University, July 15 and 16, Hamadan. (In Farsi).
 • A.,Mahboubi. M.R. & Abdullah Zadeh, Gh.(2018).Pathology of rural development cooperatives to develop entrepreneurial development strategies.Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 5(1), 61-76, (In Farsi).
 • Ghadiri Moghaddam, A. & Nemati, A. (2011). Prioritization of bottlenecks in the development of agricultural production cooperatives in Mashhad with emphasis on marketing system (application of entropy criterion), Journal of Agricultural Economics and Development (Agricultural Sciences and Industries), 25(1), 76-84. (In Farsi).
 • Hazrati, M., Majidi, B. & Rahmani, B. (2010). Identifying the effective factors on the success of agricultural cooperatives in the development of rural economy in the central part of Khodabandeh city, Cooperative Quarterly, 21(3), 89-109. (In Farsi).
 • Heydari Saraban. A. (2012). Investigating the effective factors on the success of rural production cooperatives (Case study: Parsabad city). Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, 4 (4): 151-165. (In Farsi).
 • Iran Cooperative Chamber.(2017).Meat Poultry Cooperatives. Iran Cooperative Chamber news site. Available at https; // conews.ir/. (In Farsi).
 • IRNA, (2019). Assignment of 921 agricultural cooperatives during three years. News Agency of the Islamic Republic of Iran. Available on: https:// irna.ir. (In Farsi).
 • Izadi, B., Rezaei Moghadam, K. & Behrozeh, S. (2016). Investigating the activities of agricultural production cooperatives in Kharameh city and members' participation in them, Journal of Cooperatives and Agriculture, 5(18), 83-59. (In Farsi).
 • Agricultural Jihad of Hamadan Province (2019).Hamedan poultry industry confusion in the face of problems. Sepehr Gharb, available on the website: https://www.sepehrgharb.ir. (In Farsi).
 • Karami, Sh. & Agahi, H. (2013). Analysis of the effect of socio-cultural factors on the success of off-season production cooperatives in Kermanshah province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 44(2), 269-259. (In Farsi).
 • Khelt, A. & Zamani, GH. (2011). Pathology of Presyton Watershed Cooperative Activities Using SWOT Analysis, 2nd National Conference on Sustainable Rural Development, July 2011, Bu Ali Sina University. (In Farsi).
 • Khosravi Pour, B.,Brothers, M., Ghanian, M.,Monfared, N. & Goodarzi, Z. (2011), A Study of the Necessity and Characteristics of an Entrepreneurial Agricultural Cooperative, Journal of Labor and Society, 135, 54-46. (In Farsi).
 • Latifi, S. & Yaghoubi Farani, H. (2016). Identification and ranking of empowerment strategies for poultry cooperatives in Hamadan province using multi-criteria decision-making techniques (MADM), Journal of Agricultural Economics and Development, 30(3): 160-172. (In Farsi).
 • Mehdian, Sh.,Amini, A.M., & Yousefi, A. (2016).Evaluation of managerial factors affecting the success rate of rural production cooperatives in Chaharmahal and Bakhtiari province.Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-47(2), 323-313. (In Farsi).
 • Mozaffari, M.M. (2015). Investigating the economic efficiency of agricultural cooperatives in Buin Zahra city and prioritizing the problems facing them in the management process and marketing system, Quarterly Journal of Rural Development Strategies, 2(4), 382-364. (In Farsi).
 • Najafi, M., Nouri, H., & Amini, A. M. (2019). Assessing the Role of Management in Performance of Rural Production Cooperatives:(A Case Study of Isfahan Province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 50(3), 531-548. (In Farsi).
 • Nikooee Naeeni, A. & Mohammadi, A. (2011). Investigating the participation of members and its effect on the success of rural cooperatives in Isfahan, Cooperative Social Quarterly, 22 (8): 53-37. (In Farsi).
 • M.,Abdullahi, Kh., & Maliki, R. (2015).Comparison of the performance of private insurance agents of agricultural products and production cooperatives using CSM and SERVQUAL methods studied: Shiraz city.Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-47(4),. 850-839. (In Farsi).
 • Online Economy, (2020). Overview of the situation of chicken meat market in Iran and the world, available on: https://www. Eghtesadonline.com/n/2EN9. (In Farsi).
 • Pahlavani, M., Karim, M.H., & Ghorbani, H. (2008). Survey and Survey on Problems and Capabilities of Cooperative Sector in Sistan and Baluchestan Province. Rural and Development Quarterly, 11(1), 110-129. (In Farsi).
 • Ponto, J. (2015). Understanding and evaluating survey research. Journal of the Advanced Practitioner in Oncology, 6(2), 168-171.
 • Salahi Isfahani, G. (2018). Pathology of production cooperatives for sustainable rural development Case study: Saveh production cooperatives, Iranian Geographical Association Quarterly, 16(58), 64-81. (In Farsi).
 • Salehi, S. (2011). Environmental behaviors, environmental knowledge, and education. Journal of Educational Sciences, 18 (2): 201-226. (In Farsi).
 • Savari, M.,Durrani, M. & Shaban Ali Fami, H. (2015). Analysis of the role of agricultural production cooperatives in achieving sustainable development in the agricultural sector, Journal of Cooperatives and Agriculture, 4(13), 138-119. (In Farsi).
 • Torkaman, M. & Afshar, M. (2010). Investigating the strengths and weaknesses of managers and ways to improve management skills in active employment-generating cooperatives in Hamadan province. Cooperative Quarterly, 21(2): 111-127. (In Farsi).
 • Unal, V. U., Guclusoy, H., and Franquesa, R. (2009). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25: 349-400.
 • UWCC, (2006). Farmers’ Cooperative and the City of Keota, lowa: A Case Study. University of Wisconsin. Center for cooperative. Available: http://www.uwcc.wisc.edu/info/fra/keota.html.
 •