اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران: کاربرد مدل ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولاتی چون خرما، پسته و کشمش در سطح جهان به شمار می‌آید و در بازار جهانی این تولیدات جایگاه مناسبی دارد. مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثرات کوتاه‌ و بلندمدت نرخ ارز بر روی قیمت صادراتی خرمای ایران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توضیحی می‌پردازد. آمار و اطلاعات مربوط از داده‌های بانک مرکزی و سازمان خواروبار جهانی استخراج و با استفاده از نرم‌افزارهای Microfit و Eviews تجزیه و تحلیل شده‌است. . نتایج نشان می‌دهد، در کوتاه‌مدت تغییرات نرخ ارز و مقدار صادرات دوره جاری خرما و دوره قبل بر قیمت صادراتی آن اثر منفی و تغییرات قیمت جهانی و قیمت داخلی بر قیمت صادراتی خرما اثر مثبت دارد. همچنین در بلندمدت تغییرات نرخ ارز،یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت صادراتی خرما است، لذا پیشنهاد می‌شود، اتخاذ سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که باعث جلوگیری از نوسانات ناگهانی نرخ ارز شود.

کلیدواژه‌ها