مقایسه تطبیقی دومدل تصمیم گیری قطعی و فازی و کاربرد آن در اولویت گذاری ترکیب تولید زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاﺋمشهر

چکیده

در این مقاله به مقایسه دو تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی پرداخته شده است. در این راستا یک مثال عملیاتی از کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی در اولویت گذاری تولید محصولات زراعی در مزارع شهرستان بابلسر در سال زراعی1390 ارائه شده است. در رویکرد قطعی با استفاده از روش بردار وﯾژه برای هر یک از ماتریس ها، وزن نهایی به وسیله نرم افزار Expert Choice بدست آمد. در رویکرد فازی با بهره گیری از مدل تحلیل توسعهای یونگ چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند، اوزان نهایی بدست آمد. هدف، اولویت گذاری تولید محصولات زراعی برنج، گندم و کلزا با لحاظ کردن دو معیار کمی سوددهی و بازده در هکتار و دو معیار کیفی تخصص و مهارت و تضمین خرید از دیدگاه خبرگان بخش زراعی بوده است. نتایج نشان داد که در هر دو روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی اهمیت برنج خیلی بیشتر از گندم و کلزا می باشد. اما فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی تصمیم گیرنده را با دقت و اطمینان بیشتری (به دلیل اختلاف بیشتر وزن ها) به اولویت گذاری نهایی محصولات می رساند.

کلیدواژه‌ها