بررسی مقایسه تأثیر روش تدریس تفحص گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان (مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مرکزآموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی

2 استادیار مرکزآموزش

3 دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعه حاضر به منظور مقایسه میزان تأثیر روش تدریس تفحص گروهی و سخنرانی برعملکرد آموزشی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته پرورش گاو در درس فرآوری خوراک دام در چارچوب پژوهش های شبه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان درس روش های عمل آوری خوراک دام در رشته پرورش گاو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی در نیمسال اول سال تحصیلی 89-88 بود (47 نفر) که بر اساس معدل دوره کاردانی، سهمیه قبولی ،سن، رشته کاردانی ، نمره پیش آزمون و معدل ترم قبل همگن سازی شدند (42 نفر) و به دو گروه آزمایشی و شاهد هرکدام 21 نفر تقسیم گردیدند . ابزار تحقیق شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، سوال های آزمون، طرح درس متناسب با روش تدریس تفحص گروهی و فرم نظر خواهی دانشجویان ( فقط در گروه آزمایشی ) بود. نتایج نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین معدل کاردانی دانشجویان با معدل ترم قبل و با نمره پس آزمون وجود دارد، همچنین رابطه معنی دار و مثبت بین معدل ترم قبل با نمره پس آزمون و نمره پیش آزمون با نمره پس آزمون وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها بین نمره روش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد که میانگین نمرات دانشجویان در روش تفحص گروهی در مرحله پیش آزمون بین دو گروه آزمایشی و شاهد تفاوت معنا داری نداشته ولی در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری داشته است. نتایج نظرخواهی پایانی از دانشجویان گروه های آزمایشی نشان داد که از اجرای این روش در مقایسه با روش معمول سخنرانی رضایت بیشتری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها