دلایل بی‌انگیزگی جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان بوئین زهرا(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- دانشگاه زنجان

2 فارغ‌التحصیل دانشگاه زنجان

3 دانشگاه رازی کرمانشاه

4 دانشگاه تهران

چکیده

توسعه روستایی از طریق نیروی انسانی توانمند از لحاظ آموزشی، انگیزشی و با شرایط مطلوب جسمانی محقق می‌شود. بالا رفتن میانگین سنی جمعیت کشاورزان بدلیل عدم رغبت جوانان روستایی به کار کشاورزی در سالهای اخیر جامعه روستایی ایران را تهدید می‌کند. تحقیق توصیفی پیمایشی حاضر با هدف بررسی دلایل عدم رغبت جوانان روستایی به فعالیت کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه جوانان روستایی بین سنین 15- 24 ساله شهرستان بوئین زهرا تشکیل می‌دادند(23824=N) که 270 نفر از آنها براساس نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی و براساس فرمول کوکران انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه حاصله از ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه با صاحبنظران پس از تعیین روایی از طریق پانلی از متخصصان به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. قابلیت اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق با انجام آزمون مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 80/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل داده‌ها با نر‌م‌افزار SPSS نشان داد که پرزحمت بودن حرفه کشاورزی در مقایسه با سایر مشاغل، کم درآمد بودن حرفه کشاورزی نسبت به مشاغل دیگر، عدم توجه کافی برنامه‌ریزان و سیاستگزاران به بخش کشاورزی و روستایی سه دلیل اول عدم تمایل و رغبت جوانان روستایی به فعالیت کشاورزی می‌باشند. همچنین تحلیل عاملی نیز نشان داد که چهار عامل اقتصادی، نگرشی، اجتماعی و آموزشی در مجموع 74/48 درصد از کل واریانس عدم انگیزه به اشتغال در بخش کشاورزی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها