ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار اقتصادی- اجتماعی ناشی از اجرای این قانون انجام شد. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس، الگوی تعادل عمومی مطالعه تدوین گردید. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوییل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی در قالب دو سناریو شبیه‌سازی شد. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دو گانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، تقاضای نهاده‌های اولیه تولید، درآمد نهادهای اقتصادی- اجتماعی و از جمله خانوارها را کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه خانوارهای شهری عرضه‌کننده اصلی نهاده‌های اولیه تولید هستند، درآمد آنها نسبت به خانوارهای روستایی و سه نهاد دیگر (دولت، شرکت‌های دولتی و غیردولتی) کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها