بررسی وضعیت مشارکت و عوامل تاثیر گذار بر آن در طرح هادی روستای سنگستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در دهه‌های اخیر، مشارکت مردمی به‌ عنوان حلقه مفقوده برنامه‌های توسعه‌روستایی مورد‌نظر اندیشمندان بوده و توجه ویژه‌ای به ارتقای کمی و کیفی سطح مشارکت فعال مردم محلی در امور توسعه منطقه خویش مبذول گشته است‌. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مشارکت و عوامل موثر بر آن در طرح هادی روستای سنگستان صورت گرفت. به لحاظ روش، این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش را 483 نفر از مردان روستایی (سرپرستان خانوار) روستا‌ی سنگستان، تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از آنان به شیوه تصادفی نظام‌مند به‌عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های مورد نظر از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن با نظر میز‌گردی از کارشناسان بنیاد مسکن و صاحب نظران امور مشارکت و توسعه روستایی مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار پژوهش پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر وابسته 91/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار Spss 16 استفاده شد. نتایج تحقیق در ارتباط با وضعیت مشارکت مردان روستایی نشان داد که بیشترین زمینه مشارکت روستاییان درباره ارزیابی و تحلیل مشکلات شبکه معابر و تامین مواد و مصالح و تجهیزات برای طرح بوده است و از طرفی کمترین زمینه مشارکت در تصمیم‌گیری و برنامه-ریزی و همکاری با مجریان طرح هادی بوده است. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین متغیرهای مستقل "منبع درآمد خانوار"، "تمایل به ماندگاری در روستا"، "انگیزه به مشارکت در طرح هادی روستایی" با متغیر وابسته "میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی" وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص نمود که متغیرهای انگیزه برای مشارکت در طرح هادی، منبع درآمد خانوار و تمایل به ماندگاری در روستا تاثیر معنی داری را در میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی داشته اند. 3 متغیر مذکور در مجموع، 9/86 درصد از تغییرات سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی را پیش بینی نمودند. در این مقاله بر مبنای نتایج بدست آمده، توصیه‌هایی برای تقویت مشارکت مردم در طرح‌های هادی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها