تعیین عوامل موثر بر تمایل دانشجویان نسبت به مصرف محصولات ارگانیک: مقایسه مدل های رفتار برنامه ریزی شده و اعتقادات سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

افزایش توجه انسان ها به نهاده های شیمیایی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش انواع بیماریها و مشکلات زیست محیطی، ارزش و اهمیت تولید و مصرف محصولات ارگانیک را بیش از پیش مشخص می نماید. بر این اساس بررسی تمایل مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک، از اهمیت بالایی در زمینه برنامه ریزی تولید و مصرف برخوردار است. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر تمایل دانشجویان نسبت به مصرف محصولات ارگانیک و مقایسه مدل های رفتار برنامه ریزی شده و اعتقادات سلامت می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دو دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تشکیل داده است که 389 دانشجو از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی داخلی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که برای همه مقیاس ها بین 6/0 تا 9/0 بود. روایی پرسشنامه نیز با نظر تعدادی از متخصصان تایید گردید. به منظور تحلیل داه ها از روش تحلیل مسیر با نرم افزار Amos20 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل های رفتار برنامه ریزی شده و اعتقادات سلامت، قادر به پیش بینی رفتار و تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه در رابطه با مصرف محصولات ارگانیک می باشند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر بر اساس مدل رفتار برنامه ریزی شده، نشان داد که متغیرهای هنجارهای اخلاقی، نگرش و هویت خود قادرند 65 درصد از تغییرات تمایل دانشجویان به استفاده از محصولات ارگانیک را تبیین کند و نگرش دانشجویان بیشترین رابطه و تاثیر را بر تمایل آن ها به مصرف محصولات ارگانیک دارد و بر اساس مدل اعتقادات سلامت، منافع، تشویق به عمل و انگیزه سلامت قادرند 37 درصد از تغییرات تمایل دانشجویان به استفاده از محصولات ارگانیک را تبیین کند و انگیزه سلامت بیشترین رابطه و منافع درک شده بیشترین تاثیر را بر تمایل آن ها به مصرف محصولات ارگانیک دارد. لذا مدل رفتار برنامه ریزی شده مدل بهتری برای بررسی عوامل موثر بر تمایل استفاده دانشجویان به استفاده از محصولات ارگانیک می باشد و قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری نیز دارد.

کلیدواژه‌ها