بررسی رابطه بین دانش فنی کشاورزان با سطح به کار گیری کود: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان بجستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی رابطه دانش فنی کشاورزان در حوزه تغذیه با مصرف کود بود. این تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه تحقیق کشاورزان شهرستان بجستان بوده که بر اساس آمار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجستان تعداد آنها 5500 نفر بوده‎است. اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 140 نفرتعیین گردید. نمونه‌‌گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری آن به کمک متخصصین ترویج و آموزش و کارشناسان کشاورزی سنجیده و موارد لازم اصلاح گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته نیز برای 21 نشانگر دانش فنی 5 عامل؛ آشنایی با مدیریت مصرف کودها، آشنایی با نتایج مصرف نامناسب کودها، آشنایی با کودهای شیمیایی و آلی، شناخت مراحل مدیریتی قبل از مصرف کودها و آشنایی با کودهای بیولوژیک را تعیین نمود، که مجموعاً توانستند 476/62 درصد از واریانس دانش فنی را تبیین نمایند. همچنین نتایج نشان داد مولفه‌های حاصل از تحلیل عاملی در بخش دانش فنی، عمدتاً رابطه منفی و معنی‌داری با مصرف کودهای شیمیایی و رابطه مثبت و معنی‌داری با مصرف کودهای دامی داشته‌اند، همچنین میزان تحصیلات نیز رابطه منفی و معنی‌داری با مصرف کود اوره و رابطه مثبت و معنی‌داری با مصرف کود دامی داشته است.

کلیدواژه‌ها