بررسی نقش دانش، نگرش و منابع اطلاعاتی گندمکاران در پذیرش خاکورزی حفاظتی (مطالعه موردی شهرستان اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دانش، نگرش و منابع اطلاعاتی گندمکاران شهرستان اراک در پذیرش خاکورزی حفاظتی انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان سه مرکز خدمات ( حومه اراک، ایبک آباد و مشک آباد) شهرستان اراک بود (263N= ) که از میان آن ها تعداد 156 نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (156n=). جمع آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه انجام شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات کارشناسان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 81/0≤ α ≤75/0درصد محاسبه گردید. بر اساس نتایج ضریب همبستگی، بین متغیرهای میزان استفاده از منابع اطلاعاتی، نگرش نسبت به خاکورزی حفاظتی، میزان زمین کشاورزی، در آمد کشاورزی و فاصله مزرعه تا مرکز خدمات با پذیرش خاکورزی حفاظتی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که میزان در آمد کشاورزی، نگرش نسبت به خاکورزی حفاظتی و میزان استفاده از منابع اطلاعاتی 39 درصد واریانس متغیر وابسته (پذیرش) را تبیین می‌کنند. نتایج مقایسه میانگین ها بین میزان پذیرش خاکورزی حفاظتی و شرکت یا عدم شرکت در کلاس‌های ترویجی و نوع مالکیت ماشین آلات تفاوت معنی-داری در سطح 5 درصد نشان داد.

کلیدواژه‌ها