بررسی تاثیر نرخ سود بانکی در تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اردکان

2 دانشجوی دانشگاه اردکان

چکیده

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای گردشگری موجب گسترش آلودگی دریای خزر شده‌است. با توجه به اهمیت بسیار بالای دریای خزر در حیات اکوسیستم‌های طبیعی و همچنین اثر آن بر وضعیت کشورهای منطقه و حتی جهان، مطالعات محدودی در زمینه میزان مشارکت مالی افراد در حفاظت از آن انجام گرفته است. این پژوهش به تعیین تاثیر نرخ سود در میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با بهره‌گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه تک بعدی می‌پردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت از دریای خزر با نرخ سود 13 درصد رابطه منفی و معنی‌دار و با نرخ سود 4 درصد رابطه مثبت و معنی داری داشته‌است.
هم‌چنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از دریای خزر، 51215 ریال می‌باشد. با توجه به بعد خانوار در منطقه (2/6 نفر)، هر خانواده گردشگر حاضر است سالانه به طور متوسط 133200 ریال برای حفاظت از این دریا پرداخت نماید. لذا این برآورد، برای موسسات غیر دولتی توجیهات لازم را در جهت پرداخت وام با نرخ‌های سود کم به منظور حفاظت از دریای خزر فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها