برآورد سیستم تقاضای معکوس فرآورده‌های لبنی: رویکردی برای پیش‌بینی قیمتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، دانشجوی دکتری

2 دانشگاه شیراز

چکیده

وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات به بازار باعث می‌شود که قیمت نقش تعدیل کننده‌ای برای ایجاد تعادل در بازار ایفا کند. در چنین شرایطی از تابع تقاضای معکوس استفاده می‌شود. در مطالعه حاضر، به منظور پیش‌بینی قیمت، سیستم تقاضای معکوس برای سه محصول از فرآورده‌های لبنی شامل شیر، پنیر و ماست، برای دوره‌ی زمانی 1390-1370، در قالب یک سیستم معادلات و به روش رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شده است. نتایج نشان داد که شیر دارای بیشترین انعطاف خودمقداری (06/0-) است. همچنین قیمت شیر مستقل از مقادیر پنیر و ماست در بازار است و محصولات پنیر و ماست جانشین یکدیگر می‌باشند. مطابق نتایج، قیمت شیر از طریق تغییر در مقدار شیر به بازار و قیمت‌های پنیر و ماست از طریق تغییر در مقادیر پنیر و ماست به بازار تنظیم می‌شود.

کلیدواژه‌ها