اثر بی‌ثباتی قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر بی‌ثباتی قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌ کشاورزی است. به این منظور از اطلاعات سالانه در دوره 1390-1340 استفاده شده است. ابتدا شاخص بی‌ثباتی قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH) برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز از روش هم‌انباشتگی یوهانسن به دست آمده است. نتایج حکایت از آن دارد که در بلندمدت بی‌ثباتی قیمت نفت که هدف اصلی مطالعه حاضر است، تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش دارد. و در بلندمدت به ازای افزایش هر یک واحد در بی‌ثباتی قیمت نفت ( با فرض ثبات سایر متغیرهای توضیحی مدل)، سرمایه‌گذاری خصوصی 93/0 واحد تاثیر منفی در بخش‌ کشاورزی ایجاد می‌کند. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تصدی‌گری دولت و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، برای جلوگیری از اثرات بی‌ثباتی قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی مورد تاکید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها