بررسی دیدگاه مهندسان ناظر گندم درتوسعه روش های کشت پایدار گندم در شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی توسعه روش های کشت پایدار گندم توسط مهندسان ناظر گندم می باشد. در این مطالعه داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 128 نفر از مهندسان ناظر طرح محوری گندم در شهرستان کرمانشاه بود. روایی پرسشنامه توسط جمعی از کارشناسان در این زمینه مانند متخصصان جهاد کشاورزی و کارشناسان ناظر گندم تایید گردید و پایایی آن از طریق آزمون مقدماتی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ (89/0=α) محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای دانش فعلی مهندسان ناظر گندم، سطح تحصیلات، تجربه کاری، تعداد تماس با محققان آموزشی، استفاده از سخنرانی آموزشی برای کشاورزان ، بازدید از مزارع کشاورزان و استفاده از کارگاه آموزشی با متغیر توسعه روشهای کشت پایدار گندم وجودداشت. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای دانش فعلی ، سطح تحصیلات ، استفاده از سخنرانی آموزشی ، تجربه کاری و تماس با محققان بخش کشاورزی 57 درصد از تغییرات در واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها